Podatek VAT

Faktury VAT

Faktury zaliczkowe

Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstać może nie tylko po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, ale również w związku wcześniejszym otrzymaniem zaliczki na poczet takiego świadczenia.  Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności.  Faktury zaliczkowe należy wystawiać nie później niż w terminie nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po uzyskaniu tej płatności, nie wcześniej niż na 30 dni przed jej uzyskaniem. Wyjątkowo, w przypadku części czynności uzyskanie płatności nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego oraz konieczności wystawienia faktury VAT (zaliczkowej).

Faktury zaliczkowe 2014

Faktur zaliczkowych nie wystawia się w związku z

 • dostawą energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • świadczenia usług:
  • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (usługi porządkowe, dostawy mediów i odprowadzenia nieczystości, sprzątania, usuwania śniegu),
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

-  z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.
 

W fakturze zaliczkowej wystawianej w przypadku innych czynności należy ująć datę uzyskania całości lub części zapłaty (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury).

Gdy faktura nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura wystawiana po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur (natomiast poszczególne faktury zaliczkowe, takich numerów zawierać juz nie muszą).

Zarówno faktura końcowa wystawiona przed, jak i po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi powinna zawierać numery faktur zaliczkowych. 

Faktura zaliczkowa musi zawierać co najmniej:

 • datę jej wystawienia
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem PL;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać trzeba numer VAT-UE kontrahenta;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data różni się od daty wystawienia faktury;
 • kwotę otrzymanej zapłaty, przy czym w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę zaliczkową i faktury te obejmują łącznie całą należność, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur;
 • kwotę podatku wyliczoną według wzoru:
  • KP=ZBxSP/(100+SP), gdzie:
   • KP - oznacza kwotę podatku,
   • ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności,
   • SP - oznacza stawkę podatku;
 • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy.

W przypadku WNT i WWDT nie wystawia się obecnie faktur zaliczkowych.

Faktury zaliczkowe w 2013 r.

Od stycznia 2013 r. inaczej niż dotychczas dokumentować należy otrzymanie kwoty całości lub części należności. Zmianie uległy zasady wystawiania faktur zaliczkowych.

Faktura zaliczkowa musi zawierać co najmniej:

 • datę jej wystawienia
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (brak jest nazw skróconych);
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem PL;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać trzeba numer VAT-UE kontrahenta;
 • datę otrzymania całości lub części należności, o ile taka data różni się od daty wystawienia faktury;
 • kwotę otrzymanej całości lub części należności, przy czym w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę zaliczkową i faktury te obejmują łącznie całą należność, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur;
 • kwotę podatku wyliczoną według wzoru:

KP=ZBxSP/(100+SP)

gdzie:

KP - oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności,

SP - oznacza stawkę podatku;

 

 • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy.

 

Gdy faktury zaliczkowe nie obejmują całej należności (nie są wystawiane na 100% ceny), podatnik po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę ostateczną w terminie standardowym, z tym że sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura zawiera również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

 

Modyfikacje wchodzace w życie w 2013 r.

w przypadku WNT i WWDT nie wystawia się obecnie faktur zaliczkowych,

 • nie należy stosować nazw skróconych firmy własnej lub kontrahenta,
 • w przypadku kilku faktur zaliczkowych dotyczących jednej transakcji

– ostatnia faktura zaliczkowa powinna zawierać wymienione numery wszystkich wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych –dotychczas jedynie faktura wystawiana po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi (faktura ostateczna) musiała zawierać takie informacje o numerach wszystkich wystawionych wcześniej fakturach zaliczkowych.

 

Nazwa skrócona a nazwa

Pojęcie "nazwa skrócona" jest pojęciem innym niż pojęcie "nazwy". Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z 27.12.2012 r. możliwe jest nadal stosowanie nazwy skróconej na fakturach. Taka interpretacja nie wynika jednak z brzmienia rozporządzeń oraz innych aktów powszechnie obowiązującego prawa. Broszury i wyjaśnienia, do momentu wydania interpretacji ogólnej nie stanowią prawa, a odpowiedzialność w zakresie błędów pozostawać będzie po stronie podatnika.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 12-04-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz