Podatek VAT

Faktury VAT

Transakcje odbywające się pomiędzy przedsiębiorcami muszą być odpowiednio dokumentowane. Podatnik zarejestrowany dla celów podatku VAT jako podatnik czynny, dokumentuje transakcje na rzecz innych przedsiębiorców poprzez faktury VAT. Podatnicy zwolnieni z VAT mogą wystawiać faktury VAT (bez podania na nich m.in. kwoty podatku i jego stawki) lub rachunki uproszczone. Zasada powyższa obowiązuje od 2014 r.

Wyjątkowo w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu podatnik zawsze wystawi fakturę VAT.

Faktury dotyczyć mogą czterech niezależnie od siebie występujących czynności:

  1. sprzedaży, a także dostawy towarów i świadczenie usług, dokonywanych na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
  2. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany powyżej;
  3. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany powyżej w pkt 1;
  4. otrzymania przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (m. in. najem, leasing, dzierżawa, stała obsługa prawna i biurowa, usługi sanitarne, usługi związane z doprowadzeniem mediów).

 

Faktury należy wystawić niezależnie od zgłoszenia żądania ze strony innego przedsiębiorcy. Jeżeli transakcji dokonuje się na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – fakturę wystawić należy na wyraźne żądanie takiej osoby, zgłoszone w terminie 7 dnia dokonania czynności. Podatnik nie ma obowiązku wystawiać faktury przy zgłoszeniu złożonym po tym terminie. Natomiast niezależnie od terminu, podatnik ma obowiązek wystawić duplikat faktury lub fakturę korygującą. Co do tych dokumentów termin 7 dni nie ma zastosowania.

Od 2014 r. możliwe bdzie występowanie o wystawienie faktury VAT przez okres 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. 

Na fakturach na rzecz osób fizycznych nie ma obowiązku podawania numeru PESEL. W związku z tym, że numeru NIP nie stosuje się już dla osób fizycznych nie prowadzących działalności, pole identyfikatora po prostu pomija się.

Podatnik, który nie wystawia faktury mimo obowiązku jej sporządzenia powinien pamiętać, że podatek VAT do zapłaty nie zależy od tego, czy fakturę wystawił, czy też nie. Podatek należy zapłacić nawet, jeżeli pominięto obowiązek wystawienia faktury.

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych należy ponadto dokumentować na kasie fiskalnej. Fakturę na ich rzecz, na żądanie wystawić należy dodatkowo, niezależnie od obowiązku ewidencjonowania na kasie. W takim przypadku kopię faktury należy podpiąć pod wystawiony paragon. 

UWAGA!

U podatników prowadzących KPiR kopia faktury powinna być podpięta pod oryginał paragonu. Podatnicy nie wpisują do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Błędy na fakturze, w szczególności stawce, kwocie podatku, zaniżonej podstawie opodatkowania, podlegają korekcie. Korekta może dotyczyć nie tylko błędów, ale również innych modyfikacji w pierwotnie przeprowadzonej transakcji (rabat, skonto, obniżka). Faktura musi być wystawiona zgodnie z faktycznym przebiegiem transakcji. Stąd również zwroty towaru lub zapłaty za niego, modyfikacje umowy i transakcji, mają swoje odzwierciedlenie w treści faktury.

Jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. W przypadku, gdy wystawiana jest ona w sposób nierzetelny albo podatnik takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Karze podlegać może jednak nie tylko podmiot zobowiązany do wystawienia faktury. Karze grzywny do 180 stawek dziennych podlega, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów.

W przypadku mniejszej wagi podatnik podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 22-04-2004
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz