GUS sprawozdawczość

Sprawozdawczość statystyczna

Przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty gospodarki narodowej oprócz obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatków mają obowiązki sprawozdawcze w zakresie statystyki publicznej.

Po dokonaniu obowiązkowego zgłoszenia jednostki w GUS i uzyskaniu przez nią numeru REGON jednostka powinna:

  • posługiwać się REGONem przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych (deklaracje i sprawozdania GUS;
  • stosować w prowadzonej ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości standardów klasyfikacyjnych (np. PKWiU, PKD itd.);
  • umieszczać na pieczątce REGON, jeżeli jednostka używa pieczęci;
  • umieszczać REGON w drukach firmowych, jeżeli jednostka takowych używa;
  • posługiwać się zaświadczeniem REGON w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym;
  • przekazywać jednorazowo, przekazywać systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach wykonawczych – tzn. wykonywać obowiązek sprawozdawczości wobec GUS.

Kiedy i jakie deklaracje składać

O rodzajach deklaracji oraz terminach ich składania każda jednostka zostanie powiadomiona przez urząd statystyczny listownie. Bez powiadomienia jednostka nie ma obowiązku w zakresie sprawozdawczości statystycznej.

Urząd Statystyczny przesyła jednostkom stosowne deklaracje wraz z instrukcjami ich wypełnienia pocztą, listem zwykłym. Nie posiada zatem potwierdzenia ich odbioru, a zatem dowodu na istnienie obowiązku po stronie podatnika. Część podatników nie odpowiada na korespondencję urzędu, co skutkuje uznaniem przez GUS jednostki za niedziałającą, a w konsekwencji zaprzestaniem przesyłania deklaracji i sprawozdań. Nie jest to jednak sytuacja prawidłowa, jednostka posiadająca REGON powinna realizować obowiązki sprawozdawcze dla celów statystycznych bez względu na tryb przesyłania korespondencji do jednostki.

Warto dodać, że w braku potwierdzenia odbioru urząd może przedstawić na dowód istnienia obowiązku sprawozdawczego zeznania świadków – urzędników, którzy telefonicznie albo też i osobiście kontaktowali się z jednostką w sprawie sprawozdawczości.

Uwaga ! Tajemnica statystyczna

Dane przekazane do GUS objęte są tajemnicą statystyczną, której naruszenie zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Można więc uznać, że są bezpieczne i nie dostaną się w niepowołane ręce.

Niedopełnienie obowiązków

Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym (nieprawidziwe), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego podlega grzywnie. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu podlega karze grzywny.