Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Kontrola i kary

Ograniczenie ilości kontroli podatkowych

Ograniczeniu ilości oraz zakresu kontroli organów służyć ma przede wszystkim prowadzenie przez przedsiębiorcę książki kontroli, w której wskazywane są zapisy dotyczące toczących się lub przeprowadzonych czynności. Po lekturze księgi organ ma prawo dokonać modyfikacji własnej decyzji co do przedmiotu kontroli lub po prostu od niej odstąpić.

Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie kontroli przeprowadzanych na zasadach kontroli podatkowej (ordynacja podatkowa oraz przepisy o swobodzie działalności gospodarczej). Możliwe jest natomiast podjęcie w tym samym czasie działań kontroli

Uwaga !

Jak wskazał WSA we Wrocławiu w wyroku z 2 czerwca 2009 r. (sygn. akt I SA/Wr 175/09) zasada jednoczesności kontroli wprowadza zakaz równoczesnego prowadzenia wobec przedsiębiorcy więcej niż jednej kontroli, nie zaś więcej niż jednego postępowania (kontrolnego). Na konieczność rozróżnienia tych dwóch pojęć wskazuje także cytowany już wcześniej art. 13 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej, zgodnie z którym organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową. A zatem kontrola toczy się w ramach postępowania kontrolnego, co oznacza, iż pojęcia te nie są tożsame a ich zakresy przedmiotowe są różne.

Obowiązek jednej kontroli (podatkowej) w danym czasie nie dotyczy sytuacji, gdy:

  • ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
  • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
  • kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
  • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;
  • przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej;
  • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 09-05-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj