Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ABC Przedsiębiorcy w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Korepetycje na ryczałcie a utrata prawa do ryczałtu z pozostałej działalności - 2014.09.09

ITPB1/415-656/14/MW, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą z wpisem PKD: 47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.79.Z. – sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Jako formę opodatkowania działalności wybrała ryczałt. Obecnie chce skorzystać z możliwości prowadzenia korepetycji z rozliczeniem ryczałtowym.
Podatnik zastanawiał się, czy może rozliczać ryczałtem przychody uzyskiwane z udzielania korepetycji na godziny, nie tracąc przy tym rozliczenia ryczałtowego w pozostałych formach działalności.

Minister Finansów wskazał, że przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dopuszczają możliwość opodatkowania przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów, w tym nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem opodatkowania przychodów uzyskiwanych m.in. przez nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest osobiste wykonywanie działalności gospodarczej oraz wykonywanie działalności wyłącznie na rzecz osób fizycznych (jednakże nie dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej). Ponadto usługi te nie mogą być wymienione w załączniku nr 2 do ww. ustawy. Niespełnienie łącznie tych warunków wyłącza z możliwości opodatkowania w tej formie osób wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów.

W załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierającym „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług” wymieniono część usług w zakresie edukacji sklasyfikowanych w dziale 85 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże wyłączenie to nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.

Zatem usługi nauczycieli polegające na udzielaniu lekcji na godziny świadczone w ramach wolnego zawodu nie zostały wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik wskazał, że jest nauczycielem i planuje rozpocząć świadczenie usług w zakresie udzielania korepetycji na godziny osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Podatnik będzie udzielała korepetycji osobiście i nie będzie w tym celu zatrudniała innych osób, które będą wykonywały czynności związane z istotą tego zawodu.

Zatem świadczone usługi w zakresie udzielania korepetycji na godziny spełniają warunki uprawniające do opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik może opodatkować przychody z tytułu udzielania korepetycji ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie tracąc przy tym możliwości opodatkowania ryczałtem pozostałych przychodów z działalności gospodarczej.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl
 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz