Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ABC Przedsiębiorcy w interpretacjach

Sprzedaż środków trwałych wpływa na obowiązek zaprowadzenia pełnych ksiąg

ITPB1/415-691/14/MP, 2014.09.05, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Do celów podatkowych prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i dotychczas nie osiągał w żadnym z wcześniejszych lat podatkowych przychodów w wysokości co najmniej równowartości kwoty określonej w euro w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W 2014 r. podatnik dokonał odpłatnego zbycia składników majątku, tj. środków trwałych które były związane z działalnością gospodarczą - gruntu wraz ze znajdującą się na nim halą. Uzyskał z tego tytułu znaczny przychód i jest prawdopodobne, że łączna wartość sprzedaży, w tym ze sprzedaży środka trwałego oraz sprzedaży towarów i usług spowoduje osiągnięcie przychodu za 2014 r. w kwocie przekraczającej próg z ustawy o rachunkowości 1 200 000,00 euro.

Minister Finansów wskazał, że zgodnie z przepisem art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361), obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w EURO w przepisach o rachunkowości.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się, z zastrzeżeniem ust.3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Przychód ze sprzedaży środków trwałych (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych) jest przychodem z działalności gospodarczej. Każdy zaś przychód z działalności gospodarczej w ramach art. 14 winien być uwzględniony przy obliczaniu limitu przychodu decydującego o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zatem w przypadku, gdy podatnik w 2014 r. osiągnie przychód, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący co najmniej równowartość 1 200 000,00 EURO będzie miał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2015 r.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz