Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zaliczka na rzecz usługi z nieznaną ceną końcową

ITPP2/443-948/14/AK, 2014.10.08, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Podatnik powziął wątpliwość co do rozliczenia dla celów VAT zaliczki  na imprezy turystyczne. Zgodnie z ogólnymi warunkami uczestnictwa, w momencie dokonania rezerwacji miejsca na imprezie klient jest zobowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości 30%, a przed wyjazdem musi wpłacić całość. Płatności za imprezy często klienci dokonują w ratach.

Zaliczki przeksięgowane są na konto przychodów ze sprzedaży usług w dniu dokonania rozliczenia końcowego wykonanej usługi. Wtedy dopiero znane są wszystkie koszty usługi, co pozwala na obliczenie wysokości marży i jej opodatkowanie. Ustalenie marży wcześniej – w momencie otrzymania zaliczki - nie jest możliwe, gdyż część kosztów, np. w związku z kursem walutowym, ostateczną ilością osób – ma na to wpływ np. stopień wykorzystania środka transportu, rzeczywiste koszty transportu (nigdy nie wiadomo ile dokładnie kilometrów zostanie przejechanych) - jest niemożliwe do ustalenia. Otrzymane zaliczki nie są opodatkowane VAT.

Minister Finansów wyjaśnił, że w przypadku otrzymania zapłaty przed wykonaniem usługi turystyki, podatnik powinien obliczyć kwotę podatku od otrzymanej zaliczki przy uwzględnieniu, że podstawą opodatkowania w tym przypadku jest również marża. W momencie otrzymania zaliczki na poczet usługi turystyki, z uwagi na szczególną procedurę przy świadczeniu tych usług, podatnik może zamiast obliczania marży uwzględniającej faktycznie poniesione koszty przyjąć marżę taką, którą skalkulował przy określaniu ceny danej wycieczki, obliczoną w oparciu o przewidywane koszty. Cena wycieczki, co do zasady, jest stała dla danego klienta i znana już przy dokonywaniu pierwszych przedsprzedaży tej wycieczki. W takiej sytuacji podatnik powinien posiadać stosowną dokumentację, która potwierdzałaby, że skalkulowane koszty uwzględniane przy wyliczeniu ceny i marży mają swoje uzasadnienie (np. umowy zawarte z hotelami, przewoźnikami).

Natomiast w sytuacji, gdy znane będą już faktyczne koszty poniesione z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty w odniesieniu do danej imprezy i kwota marży obliczona przy uwzględnieniu tych kosztów będzie inna niż wcześniej skalkulowana, podatnik powinien dokonać korekty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym usługa została wykonana.

Opracował Piotr Szulczewski, VAT.pl

źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz