Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Data sprzedaży czy data dostawy - 2014.06.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP3/443-188/14/AT

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów na rzecz innych czynnych podatników VAT. Dodany od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT wskazuje, że faktura powinna zawierać „datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (…), o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury (…)”. W związku z powyższym, na fakturach VAT należy umieszczać wyrażenie „data sprzedaży” jako datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi i nie należy zastępować tego wyrażenia sformułowaniem „data dokonania dostawy/data wykonania usługi”.

Podatnik powziął wątpliwość, czy od dnia 1 stycznia 2014 r. na fakturach VAT można stosować sformułowanie „data sprzedaży” do określenia daty dokonania dostawy lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, czy należy zastąpić je wyrażeniem „data dostawy”.

Minister Finansów wskazał, że z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Konsekwentnie, okoliczność ta, poprzez stosowne wykazanie momentu zdarzenia gospodarczego rodzącego obowiązek podatkowy, winna znaleźć właściwe odzwierciedlenie w wystawionej przez podatnika fakturze.

W opinii Ministra nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku od towarów i usług zawarcie na fakturze dokumentującej dokonanie dostawy towarów lub świadczenie usług wyrażenia „data sprzedaży” dla właściwego określenia daty dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, pod warunkiem, że data ta odzwierciedla faktycznie rzeczywisty moment zaistnienia zdarzenia gospodarczego. W rezultacie za prawidłowe należy uznać stanowisko podatnika sprowadzającego się do poglądu, że w niniejszej sprawie można nadal stosować ww. sformułowanie.

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz