Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Farby za 0 zł w ramach sprzedaży w ramach upustu ilościowego - 2014.01.17

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB3/423-427/13-2/IR

Sprzedawca będzie fakturował sprzedaż w dwojaki sposób, tzn. z jednej strony wystawi jedną fakturę sprzedaży z określoną ilością farb, np. 300 litrów po aktualnych cenach rynkowych, stosowną dla każdego klienta, z drugiej strony wystawi drugą fakturę sprzedaży z określoną ilością farb, np. 30 litrów po cenie 0,00 zł, z adnotacją na fakturze „farba w ramach upustu towarowego do pierwszej faktury”. Podatnik na stan magazynowy zamierza przyjąć 330 litrów po cenie określonej w pierwszej fakturze. Podatnik uzyska korzyść, że nabędzie ten towar po cenie niższej niż wynika to z ceny oferowanej przez Sprzedającego, bez upustu naturalnego. Podatnik uważa, że otrzymane farby w ramach rabatu ilościowego nie stanowią świadczenia otrzymanego nieodpłatnie, gdyż jego udzielenie jest warunkowane odpłatnym dokonaniem zakupów farb w dużej ilości.

Minister Finansów stwierdził, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenie”, ograniczając się jedynie do wskazania w art. 12 ust. 5 i ust. 6 sposobu i kryteriów ustalania wartości nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z ugruntowanym poglądem, pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (taką definicję przedstawiono m.in. w uchwałach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 9/02 oraz z dnia 16 października 2006 r., sygn. akt II FPS 1/06).

Nieodpłatnym świadczeniem, jest zatem uzyskana przez podatnika wymierna korzyść majątkowa niezwiązana z poniesieniem wydatków, powstaniem kosztów, z obowiązkiem uiszczenia wynagrodzenia lub inną formą ekwiwalentu.

Natomiast pojęcie „świadczenia” rozpatrywane jest z punktu widzenia zobowiązaniowego, tj. w świetle postanowień art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póżn. zm.), zgodnie z którym zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 § 2).

Zatem, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie, zwiększając w ten sposób swoje przychody podatkowe.

W związku z otrzymaniem 30 litrów farby, zafakturowanej z wartością zero zł, w ramach upustu towarowego, Spółka nie będzie zobligowana do stosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i określenia wartości nabycia tych farb w sposób przewidziany w przepisie art. 12 ust. 5 ww. ustawy, ponieważ powyższa transakcja nie stanowi dla Spółki nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz