Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Miejsce zamieszkania a miejsce prowadzenia działalności na fakturach podatnika - 2014.03.05

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-943/13-2/MG

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zgodnie z wpisem do CEIDG działalność prowadzona jest w lokalu w N. – jest to jedyne miejsce prowadzenia działalności. Działalność gospodarcza nie jest prowadzona w miejscu zamieszkania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pod Urząd Skarbowy A, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Natomiast z uwagi na fakt, że działalność prowadzona jest na terenie innej gminy, zgłoszenie rejestracyjne VAT-R złożono w Urzędzie Skarbowym B, któremu podlega adres prowadzonej działalności gospodarczej zgłoszonej w CEIDG, przy czym w zgłoszeniu tym wskazano adres zamieszkania Wnioskodawcy. Pod adresem zamieszkania Wnioskodawca nie wykonuje działalności gospodarczej, zatem adres zamieszkania jest inny niż adres prowadzonej działalności. W związku z faktem, że we wpisie CEIDG nie widnieje adres zamieszkania, kontrahenci nie chcą wystawiać faktur wskazując adres zamieszkania, tylko z adresem prowadzonej działalności uwidocznionym we wpisie.

Podatnik stał na stanowisku, że gdy miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie jest miejsce jej zamieszkania, a jednocześnie miejsce prowadzenia działalności zostało wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej (w CEIDG), wówczas w fakturze może być podawany adres miejsca prowadzenia działalności zamiast adresu miejsca zamieszkania podatnika.

Minister Finansów wskazał, że regulacje prawa krajowego nie precyzują, czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jako adres podatnika w fakturze powinno być wskazane miejsce zamieszkania tej osoby fizycznej, czy też miejsce prowadzenia działalności — jeśli miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Posługując się jednakże wykładnią systemową i celowościową przyjąć należy, iż adres podatnika wykazywany na fakturze musi być zgodny z adresem podanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika.

W tej sytuacji należy odwołać się do danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, które jest podstawą wpisu podatnika do rejestru podatników VAT. Podatnicy będący osobami fizycznymi określają w tym zgłoszeniu jedynie adres zamieszkania. Nie ma natomiast pozycji, w której należy wpisać adres, pod którym taki podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Jednakże dane dotyczące podatnika podawane na fakturze winny być przede wszystkim zgodne z danymi identyfikacyjnymi wykazanymi w zgłoszeniu rejestracyjnym dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT-R. Zatem przyjąć należy że prawidłowe będzie podanie na fakturze adresu zgodnego z dokonanym zgłoszeniem rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług VAT-R, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być adres zamieszkania. Należy zauważyć bowiem, że adres zamieszkania dla podatnika będącego osobą fizyczną jest tym, czym adres siedziby dla podatnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, czyli informacją identyfikującą go jako podatnika.

Należy jednak zauważyć, iż wskazanie błędnego adresu podatnika przy jednoczesnym prawidłowym numerze NIP jest jedynie wadą techniczną, niewyłączającą możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru lub usługi, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla prawidłowości rozliczeń w zakresie podatku VAT. Z powyższego wynika, iż o prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur wyłącznie z powodu wspomnianych braków mających charakter wadliwości mniejszej wagi. Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają one na prawidłowość rozliczeń w zakresie podatku VAT. Z tego też względu należy uznać, iż chociaż faktury, w których figuruje adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nabywcy (bez wskazania jego miejsca zamieszkania) nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa, nie można uznać, że faktury te zawierają błędy, które nie pozwalają na rzeczywiste odzwierciedlenie przebiegu zdarzeń gospodarczych.

 

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: Iwona Maczalska, VAT.pl (06-08-2014 12:46:11)
Temat: Miejsce zamieszkania a miejsce prowadzenia działalności na fakturach podatnika - 2014.03.05
Interpretacja powyższa została jednak uchylona i uznana za nieprawidłową. Minister Finansów, zmieniając wydaną w dniu 5 czerwca 2014 roku interpretację stwierdził, że na fakturze powinien być podawany...pokaż całą treść
Interpretacja powyższa została jednak uchylona i uznana za nieprawidłową. Minister Finansów, zmieniając wydaną w dniu 5 czerwca 2014 roku interpretację stwierdził, że na fakturze powinien być podawany adres siedziby działalności gospodarczej podatnika. Ze względu na to, że przepisy nie precyzują jaki adres w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podatnik powinien wskazać na fakturze, przyjąć należy, że będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym. W przypadku osób fizycznych będzie to zatem adres zamieszkania. Jeżeli jednak osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności (wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej), w fakturze powinien być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności. (http://www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/1306-jaki-adres-umiescic-na-fakturze-vat--zmieszkania-czy-siedziby-firmy-9974/)zwiń
Dodaj swój komentarz