Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Prawo do 100% odliczenia podatku VAT z faktur za paliwo, naprawę i eksploatację samochodu służbowego - 2014.08.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP4/443-401/14-2/JM

Nadleśnictwo będące państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wystąpiło do Izby Skarbowej z wnioskiem o interpretację przepisów w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup paliwa, a także naprawę i eksploatację samochodu służbowego.

Wątpliwości nadleśnictwa budził art. 18 ust. 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PUZP). Zgodnie z nim w przypadku, gdy codzienny dojazd do pracy publicznymi środkami lokomocji jest utrudniony, Nadleśniczym oraz innym kierownikom jednostek organizacyjnych przysługuje prawo do nieodpłatnego używania samochodów służbowych. Ze względu na szczególne obowiązki Nadleśniczego (administrowanie i zarządzanie gospodarką leśną, ochrona mienia i ochrona lasu) ma on do swojej dyspozycji samochód służbowy, którego miejsce garażowania stanowi miejsce jego zamieszkania oddalone od siedziby Nadleśnictwa o około 3 kilometry. Samochód ten jest pojazdem samochodowym w rozumieniu 86a ust. 4 pkt l ustawy o podatku od towarów i usług.

Nadleśnictwo wystąpiło z pytaniem, czy ,, po uprzednim złożeniu w Urzędzie Skarbowym informacji VAT-26, wprowadzeniu zasad używania samochodów do celów służbowych oraz prowadzenia ewidencji przebiegu w/g ustalonego wzoru będzie miało prawo wg art. 86a ust. 4 w powiązaniu z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług do 100 % odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki na paliwo, naprawę i eksploatację samochodu służbowego oddanego do dyspozycji Nadleśniczemu, używanego do jazd w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa i poza zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwa (delegacje służbowe), jak i do dojazdów do i z miejsca jego garażowania (będącego miejscem zamieszkania Nadleśniczego), przy czym pojazdem tym jest samochód osobowy Suzuki Vitara?”.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wnioskodawca ze względu na brzmienie art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma prawa od odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki dotyczące nabycia paliwa silnikowego, napraw oraz eksploatacji samochodu oddanego do dyspozycji nadleśniczemu, bowiem nabycie paliwa silnikowego, eksploatacja oraz naprawa samochodu nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wydatki te są związane z wykonaniem obowiązków w ramach ustawy o lasach w zakresie zarządzania lasami Skarbu Państwa, prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej ochrony i utrzymania trwałości lasów (art. 7 ustawy o lasach).

Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi ,, Nadleśniczy przez 24 godziny na dobę wykonuje różnorodne obowiązki służbowe w zakresie administrowania i zarządzania gospodarką leśną, ochroną mienia i ochroną lasu, w tym ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową. W szczególności, w okresie intensywnych prac np. odnowienia i zalesiania lasu, pozyskania i wywozu drewna, a także w okresie wysokiego zagrożenia pożarami lasu i w razie pożaru lasu, w przypadku kradzieży mienia lub wystąpienia innych szkód w drzewostanach i innym majątku Nadleśnictwa (np. klęski żywiołowej), musi niezwłocznie wyjechać z miejsca zamieszkania na miejsca tych zdarzeń w bardzo krótkim czasie, bez względu na porę dnia i dzień tygodnia. W świetle powyższych okoliczności należy przyjąć, że pojazd samochodowy oddany do dyspozycji nadleśniczemu, o którym mowa we wniosku, a zatem również wydatki związane z nabyciem paliwa silnikowego do tego pojazdu oraz naprawami i eksploatacją, bez wątpienia w sposób bezpośredni służą wykonywaniu czynności, które wiążą się z wykonywaniem ustawowych obowiązków nałożonych na Wnioskodawcę odrębnymi przepisami prawa.”

Nie można zatem uznać, że czynności wykonywane przez wnioskodawcę, odbywające się z wykorzystaniem przedmiotowego samochodu podejmowane są w ramach działalności gospodarczej.


Źródło: Sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz