Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Premia roczna w kosztach podatkowych - 2013.12.23

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB3/423-417/12/13-S/AO

Podatnik wypłaca swoim pracownikom premię roczną na podstawie postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego oraz Regulaminu Premii Rocznej, wydanego na podstawie ZUZ, określającego zasady wypłaty premii rocznej.

Minister Finansów zgodził się z podatnikiem i wskazał, że wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy przedmiotowe świadczenia są należne (w miesiącu styczniu danego roku).

Zgodził się również, że premia roczna jest należnością, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, zawsze kiedy wypłata premii rocznej następuje w wymaganym przepisami prawa terminie, zaliczenie tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy powinno mieć miejsce w miesiącu, za który wypłacane świadczenie jest należne. Przy czym zauważyć należy, że ustawodawca pozostawił zwrot „w miesiącu, za który są należne”, zawarty w art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niedookreślonym. Stąd niezbędna jest dodatkowa kwalifikacja tego miesiąca.

Ze względu na charakter realizowanej wypłaty, a głównie z uwagi na zasady (kryteria) uprawniające pracowników do uzyskania prawa do premii rocznej, należy uznać, że premia roczna jest należna pracownikom dopiero po zakończeniu roku, tj. w miesiącu styczniu. Nie można bowiem twierdzić, że premia roczna jest należna już na koniec roku ubiegłego, gdyż wypłacana w terminie do 31 stycznia premia przysługuje tylko wówczas, kiedy uprawnieni do premii pracownicy Spółki łącznie spełniają następujące warunki:

  1. pozostawali w stosunku pracy w roku poprzedzającym wypłatę premii rocznej oraz
  2. pozostają zatrudnieni w roku, w którym premia jest wypłacana.

Oznacza to zatem, że w roku poprzedzającym wypłatę premii rocznej nie powstaje żadne zobowiązanie do dokonania takiego świadczenia, w konsekwencji też koszt podatkowy wyrażający się w zwiększeniu zobowiązań powstaje dopiero w roku wypłaty premii rocznej.

Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od nagrody rocznej za dany rok, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu styczniu danego roku, o ile składki te zostaną opłacone w terminie wynikającym z art. 15 ust. 4h pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z wyrokiem WSA we Wrocławiu z 5 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 519/13 w tej sprawie wskazano, że z treści Regulaminu Premii Rocznej, wynika jednoznacznie, że pracownik nie nabywa prawa do premii na skutek pozostawania w stosunku zatrudnienia do końca minionego roku (czyli do końca grudnia) ale dopiero, gdy zatrudnienie to będzie trwało nadal w styczniu – do dnia wypłaty premii lub w przypadku osób przechodzących na emeryturę lub rentę – przez jeden dzień stycznia.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz