Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Prowizja za usługi marketingowe wymaga wystawienia faktury - 2013.12.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP4/443-676/13-4/BM

Podatnik w ramach zawieranych umów handlowych z dostawcami towarów handlowych, ma świadczyć na ich rzecz również usługi marketingowe, polegające m.in. na: umieszczaniu informacji o nabywanych towarach, przeprowadzaniu akcji promocyjnych w zakresie nabywanych towarów itp. Realizacja ww. usług nie będzie wymagać odrębnych umów. W zamian za podejmowane działania marketingowe będzie wypłacane wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona będzie od ilości i wartości nabywanych towarów. Wynagrodzenie będzie wypłacane za okresy kwartalne, w wysokości % wartości netto nabywanych w danym okresie towarów, na podstawie wystawionej przez podatnika faktury VAT zaakceptowanej przez dostawcę. Wysokość premii kształtuje się na poziomie:

a. stałego procentu od obrotu za dany okres ( miesiąc lub kwartał)

b. zmiennego procentu od obrotu za dany okres w zależności od osiągnięcia określonych do wykonania progów sprzedażowych.

Minister Finansów wskazał, że w takim przypadku istnieje element wzajemności, konieczny do uznania, że płatność jest wynagrodzeniem za świadczone usługi. W zamian za podejmowane działania marketingowe będzie wypłacane wynagrodzenie. Zgodnie z umowami wynagrodzenie zostało skalkulowane jako % wartości netto nabywanych w danym okresie towarów. Stąd otrzymane przez podatnika od dostawców kwoty stanowiące % od wartości netto nabywanych towarów, są wynagrodzeniem za określone działania podatnika w stosunku do dostawców. Działania podatnika stanowią w tym przypadku świadczenie usług za wynagrodzeniem na rzecz dostawców, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem uznać, iż w omawianej sytuacji świadczy się na rzecz dostawców usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i w myśl art. 106 ust.1 ustawy winna być udokumentowana fakturą.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz