Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Różnice walutowe przy wycenie kwot przy regulowaniu zobowiązań z rachunku w walucie - 2013.12.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/2/423-1248/13/CzP

Podatnik posiada w Banku X rachunek walutowy EUR i rachunek PLN. Z rachunku walutowego EUR. Reguluje on swoje zobowiązania wyrażone w walucie EUR po uprzednim zakupie dewiz z tego samego banku (rachunek PLN), w którym posiada konto walutowe. Kurs zakupu dewiz z konta PLN jest kursem negocjowanym z bankiem. Bank obciąża rachunek PLN w wartości wyrażonej w złotówkach po kursie negocjowanym i dokonuje uznania środków w EUR na rachunku walutowym. Podatnik nie posiada należności wyrażonych w walucie EUR.

Minister Finansów przychylił się do zaprezentowanego przez podatnika stanowiska w sprawie rozliczania różnic kursowych, przedstawionym poniżej. Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 3 updop, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5. I odpowiednio, zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 3 updop, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5. Ponadto zgodnie z art. 15a ust. 4 updop, przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Odnosząc się do powyższego przepisu obowiązującego ww. brzmieniu od 1 stycznia 2012 r., „kurs faktycznie zastosowany” należy odnieść do zamkniętego katalogu sytuacji, w których będzie on używany. Mianowicie, zastosowany w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie kursu faktycznie zastosowanego waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. W obecnym stanie prawnym nie doszło do zdefiniowania pojęcia „kurs faktycznie zastosowany”, dlatego też należy się odnieść do wykładni języka potocznego. Jak zostało to podkreślone w ujednoliconej linii orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym NSA z 28 sierpnia 2012 sygn. akt II FSK 159/11 „faktycznie” według Uniwersalnego słownika języka polskiego pod redakcją S. Dubisza (Warszawa 2008, tom I, s. 873) znaczy zgodnie z faktami, w istocie, rzeczywiście, niewątpliwie, naprawdę. Zatem „kurs faktycznie zastosowany to taki kurs, który był w istocie, rzeczywiście, naprawdę zastosowany”.

Powyższa wykładnia zwrotu „kurs faktycznie zastosowany” na gruncie przepisu art. 15a updop, prowadzi do wniosku, iż należy go zastosować w sytuacji, w których dochodzi do przeprowadzenia transakcji przewalutowania (sytuacje, w których określona kwota pieniędzy w określonej walucie po określonym kursie odpowiada tej samej kwocie w innej walucie po określonym kursie). Do takich sytuacji dochodzi między innymi w przypadkach, gdy płatność za należności dokonana jest w walucie na rachunek złotówkowy bądź, gdy płatność za zobowiązania w walucie dokonana jest z rachunku złotówkowego.

W powyższej sytuacji nie dochodzi do mechanizmu przewalutowania w następstwie kupna waluty z Banku, ponieważ w tej transakcji nie mamy do czynienia z określeniem rzeczywistej wartości pieniądza w walucie, która to była pierwotnie określona w innej walucie. W takiej sytuacji mamy do czynienia z określeniem „hipotetycznego, potencjalnego kursu” do wyrażenia określonej kwoty pieniężnej a nie kursu rzeczywiście, naprawdę zastosowanego.

Stosowanie kursów ogłaszanych przez Bank, w których posiada rachunek dewizowy byłoby naruszeniem zasady racjonalnego ustawodawcy, gdyż zdanie drugie w art. 15a ust. 4 updop - w pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień - byłoby zbędne i nie potrzebne. Sytuacje, w których należałoby użyć kursu średniego ogłaszanego przez narodowy Bank Polski sprowadziłyby się tylko do wyjątkowej sytuacji w obrocie gospodarczym, mianowicie do sytuacji, gdy Bank podatnika nie dokonywałby ogłoszenia kursu złotówki, ponieważ podatnik posiadałby rachunek prowadzony w banku zagranicznym.

Konkludując, kurs faktycznie zastosowany użyty w updop, oznacza taki kurs, po jakim dochodzi do rzeczywistego obrotu walutą - przewalutowania, dlatego też stwierdzić należy, że nie można go odnieść do sytuacji opisanej w stanie faktycznym, gdyż taka operacja nie występuje. Wówczas przy ustalaniu podatkowych różnić kursowych z uwagi na brak operacji finansowej - przewalutowania należy zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji. Nie ma przy tym znaczenia źródło pochodzenia środków na rachunku walutowym, tj. czy podatnik je wcześniej otrzymał jako należności w walucie obcej, czy też zakupiła od Banku.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz