Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż nieruchomości dłużnika w trybie licytacji dokonana przez komornika zwolniona z VAT - 2014.06.24

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP2/443-530/14/AD

Komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela prowadzi egzekucję do nieruchomości dłużnika. W ramach prowadzanego postępowania nastąpi licytacja nieruchomości dłużnika. Komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dokonywanej, w trybie egzekucji, dostawy nieruchomości dłużnika.

 

Nabycie rzeczy poprzez licytację komorniczą bez podatku PCC

 

Pojawia się pytanie, czy komornik zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od towarów i usług od dokonywanej sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej, tj. czy na organie egzekucyjnym (komorniku) spoczywa obowiązek obliczenia i odprowadzenia podatku?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ,,(…) jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. działek gruntu), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro nieruchomość gruntowa (pastwiska trwałe) – na co wskazuje treść wniosku – nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, jak również nie wynika aby dłużnik ponosił nakłady zwiększające wartość gruntu, to jej zbycie w drodze licytacji publicznej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ będzie sprzedażą majątku osobistego dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania, a Pan z tytułu tej transakcji nie będzie zobowiązany do obliczenia i odprowadzenia tego podatku”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, za działalność gospodarczą należy uznać wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.


Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, PIT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz