Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

VAT od auta przeznaczonego łącznie do celów najmu i dla spraw wewnętrznych firmy - 2015.04.13

IBPP2/443-1254/14/ICz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Podatnik prowadzi działalność deweloperską i zamierza rozszerzyć ją w zakresie wynajmu samochodów osobowych. Zgodnie z regulaminem korzystania z samochodów osobowych Wnioskodawca zamierza wykorzystywać samochody osobowe wyłącznie dla celów działalności gospodarczej na własne potrzeby lub celem uzyskania przychodów z ich wynajmu dla osób nie będących pracownikami.

W takiej sytuacji, zdaniem Ministra Finansów opisany sposób wykorzystywania samochodów przez pracowników w celu realizacji ich obowiązków służbowych oraz udostępnienie tych samych samochodów w ramach umowy najmu zarówno pracownikom jak i podmiotom trzecim nie pozwala na stworzenie jasnych i przejrzystych zasad, z których wynikałby brak możliwości użycia samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą w czasie wykorzystywania ich do wykonywania obowiązków służbowych.

Samochód osobowy w ciągu dnia będzie wykorzystywany przez np. dwie godziny do wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych, następnie będzie przedmiotem najmu przez pracownika w celach niezwiązanych z wykonywaniem ww. obowiązków służbowych, a na koniec może być jeszcze przedmiotem najmu dla podmiotów trzecich.

Z uwagi na opisany sposób wykorzystywania ww. samochodów, podatnik nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania ich użycia w czasie, kiedy powinny być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Tym samym brak jest przesłanek obiektywnych wyłącznego wykorzystania tych pojazdów w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie można bowiem w oparciu o taki sposób użytkowania pojazdów obiektywnie stwierdzić, że ww. samochody są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej oraz, że przyjęte reguły ich użytkowania wykluczają możliwość ich użycia w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podatnikowi nie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem samochodów osobowych, lecz będzie przysługiwało mu ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50% kwoty podatku na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT.

Minister Finansów wskazał również, że powołany przepis art. 86a ust. 5 ustawy wskazuje ściśle określone sytuacje, w których wyłączony zostaje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W przedmiotowej sprawie należy wskazać na pkt 1 lit. c tej regulacji. Zgodnie z tym przepisem, warunek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie dotyczy sytuacji gdy spełnione są łącznie warunki: samochody osobowe są oddane wyłącznie w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze oraz oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. W przedmiotowej sprawie drugi warunek zostanie spełniony, ponieważ przedmiotem jego działalności jest m.in. wynajem samochodów osobowych.

Jednak, w odniesieniu do pojazdów samochodowych, nabywanych i przeznaczonych do wynajmu, jeśli służą one również do celów innych niż wynajem tj. do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż wynajem (w tym przypadku działalność deweloperska) – nie znajdzie zastosowania art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy. Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że pojazdy samochodowe muszą być przeznaczone wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Jeżeli pojazdy te służą również wykonywaniu innych czynności, przepis ten nie ma zastosowania. Użycie wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów (np. przejazdy służbowe wykonywane przez pracowników podatnika). Zatem w oparciu o przedstawiony opis sprawy podatnik będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z przepisem art. 86a ust. 7 ustawy o VAT.

 

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: absurd (16-04-2015 10:51:37)
Temat: ...
Panie Ministrze a dzieci dalej Pan podwozi do szkoły samochodem służbowym ?? Rozumiem że opodatkowuje Pan dochody z tego tyt....pokaż całą treść
Panie Ministrze a dzieci dalej Pan podwozi do szkoły samochodem służbowym ?? Rozumiem że opodatkowuje Pan dochody z tego tyt. zwiń
Dodaj swój komentarz