Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży działki gruntu - 2013.10.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP2/443-696/13/EK

Podatniczka jest właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,08 ha. Na powierzchnię gospodarstwa rolnego składa się siedem działek nabytych ze środków finansowych podatnika, na których znajdują się m.in. lokal mieszkalny, dwa budynki gospodarcze, grunty rolne. Na powierzchni 1,06 ha podatnikczka prowadzi uprawy rolne. Na pozostałym gruncie znajduje się lokal mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi. Podatnik podjął decyzję o sprzedaży jednej z działek rolnych, która w 2006 roku została przeznaczona na budowę domu jednorodzinnego. W celu zbycia podatniczka umieściła ogłoszenie w prasie, Internecie oraz ogłosiła to wśród znajomych. Pojawia się zatem pytanie, czy sprzedaż ww. działki objęta jest podatkiem od towarów i usług?

W myśl artykułu 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Co więcej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Oznacza to, że aby dana czynność została opodatkowana podatkiem od towarów i usług winna spełnić dwa warunki:

  1. czynność powinna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,
  2. czynność musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ,, planowana sprzedaż działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby w związku z ta transakcją uznać Panią za podatnika tego podatku. Wprawdzie grunt spełnia definicję towarów zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, jednak z okoliczności niniejszej sprawy nie wynika, aby sprzedając przedmiotową działkę, działała Pani w charakterze handlowca. Nie można stwierdzić, że do nabycia działki doszło w celu dalszej odsprzedaży, czy w celach zarobkowych. Grunt ten nie był wykorzystywany w pozarolniczej działalności gospodarczej. Jedynymi czynnościami, jakich dokonała Pani w celu zbycia, było oferowanie do sprzedaży poprzez ogłoszenie w prasie, Internecie i wśród znajomych. W konsekwencji dokonując sprzedaży działki, będzie Pani korzystała z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynność będzie stanowiła działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Tym samym pomimo, że nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług, czynność ta – wbrew Pani stanowisku – nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Wobec tego stanowisko Pani należało uznać za nieprawidłowe.”


Opracowanie Iwona Maczalska, PIT.pl
Źródło: sip.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz