Intrastat

System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 r.

System ten, funkcjonując w Unii Europejskiej od 1993 r., jest narzędziem do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty. Ponadto system INTRASTAT służy do gromadzenia tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, ich kontroli, przetwarzania oraz udostępniania innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi przez te same osoby w podatkowych deklaracjach VAT. W Polsce za gromadzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych odpowiedzialna jest Polska Administracja Celna. Głównym partnerem Polskiej Administracji Celnej w zakresie metodologii systemu INTRASTAT i odbiorcą danych jest Główny Urząd Statystyczny.

Źródło: MF

 

 

Konsekwencje wprowadzenia w Polsce systemu INTRASTAT

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej towary przywożone z obszaru pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej albo wywożone na ich obszar nie są już objęte zgłoszeniami celnymi. Jest to konsekwencja funkcjonowania unii celnej pomiędzy wszystkimi krajami należącymi do Wspólnoty.

W celu zapewnienia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej zaistniała konieczność wprowadzenia systemu monitorującego obrót towarowy podmiotów mających swoją siedzibę w kraju i dokonujących obrotów towarowych z innymi państwami należącymi do Wspólnoty. Systemem, który zapewnia dopływ takich informacji, jest INTRASTAT.

 

 

Wprowadzenie w Polsce systemu INTRASTAT zaowocowało nałożeniem na podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, tj. o dokonanym przywozie towarów z terytorium innych państw Unii Europejskiej na terytorium Polski i wywozie towarów z terytorium Polski na terytorium innych państw należących do Wspólnoty. Informacje o handlu towarami pomiędzy Polską a pozostałymi krajami Wspólnoty są zbierane przez służby celne bezpośrednio od zobowiązanych podmiotów lub przedstawicieli reprezentujących te podmioty.

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT” wersja 1.03

Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT” wersja 1.02

 

Podmioty (przedsiębiorcy) zobowiązane do przekazywania danych dotyczących ich obrotów towarowych z krajami Unii Europejskiej są zobligowane do dokonywania zgłoszeń na DEKLARACJI INTRASTAT – PRZYWÓZ i DEKLARACJI INTRASTAT – WYWÓZ. Jest to zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych w ciągu danego okresu sprawozdawczego przywozach i wywozach towarów.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowe wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

Podmiot, na którym ciąży obowiązek sprawozdawczy, a który nie będzie prawidłowo wykonywać nałożonych na niego obowiązków, będzie narażony na sankcje karne określone w Ustawie Prawo Celne z 19 marca 2004 r.

 

Uwaga !

Od dnia 1 lutego 2011 r. organem celnym właściwym w sprawach zgłoszeń INTRASTAT jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie. Zgłoszenia INTRASTAT należy przesyłać na adres:

Izba Celna w Szczecinie
Wydział INTRASTAT
Lubieszyn
72-002 Dołuje
telefon: 91 425-16-92, 91 425-16-99, 91 425-16-33, 91 425-16-87
fax: 91 425-16-73
e-mail: intrastat.ic-szczecin@szc.mofnet.gov.pl
Ponadto Izba Celna w Szczecinie przejmuje sprawy wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej dotyczące zgłoszeń INTRASTAT. Więcej informacji na stronie internetowej www.ic-szczecin.pl.

Źródło: GUS

  • data utworzenia: 02-02-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz