Pomoc eksperta

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Wyszukaj symbol

Jak czytać symbole

sekcja A
dział 99
grupa 99.9
klasa 99.99
podklasa 99.99.A

Polska Klasyfikacja Działalności

Od 1 stycznia 2008r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Tylko tę klasyfikację należy stosować, chyba że z przepisów szczególnych wynika co innego. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) znalazło się w Dzienniku Ustaw Nr 251 z 31 grudnia 2007r., w ostatnim wydaniu roku 2007.

bezpłatny Szukacz PKD z GUSu GUS udostępnił bezpłatną wyszukiwarkę kodów PKD, zarówno PKD 2004, jak i PKD 2007 - Szukacz PKD. Do prawidłowego działania systemu niezbędny jest - MS Access 2002 lub nowsza. W związku z tym przygotowane zostały dwie wersje oprogramowania:

Dla osób posiadających MS Access co najmniej 2002 - szukaczpkd.zip (3,79 MB). Plik zawiera instrukcje , opis systemu i program do wyszukiwania.

Dla osób nie posiadających MS Access - szukaczpkd.zip (37,9 MB). Plik zawiera dodatkowo MS Access Runtime (program, który umożliwi korzystanie z systemu).

Pobrany plik *.zip należy zapisać i rozpakować go na własnym dysku. Po rozpakowaniu zostaną założone 2 foldery (z systemem o nazwie "szukaczpkd" i z dokumentami o nazwie "dokumenty"). Plik instalujący system o nazwie setup.exe znajduje sie w folderze "szukaczpkd".

Jeżeli chodzi o samą klasyfikację, w przypadku firm i innych jednostek rejestrowanych przez urząd statystyczny czy inne organy rejestrowa, od 1 stycznia 2008r. stosować należy nową PKD z 2007r.  W przypadku jednostek zarejestrowanych wcześniej w oparciu o starsze PKD z 2004r. niezbędne będzie zaktualizowanie wszelkich wpisów w rejestrach urzędowych - w GUS, KRS, Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Urzędzie Skarbowym. Początkowo planowano zmiany poprzez postępowania w urzędach skarbowych, jednak ostatecznie wybrano inne rozwiązanie:

Przed kolejną nowelizacją PKD (wejście w życie 29.04.2009 r.) w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie zostaną wezwane do urzędu gminy w celu przeprowadzenia bezpośredniego wywiadu (rozmowy) i dopiero w oparciu o ten bezpośredni wywiad aktualizowana będzie baza centralnego rejestru Regon w czasie rzeczywistym w trybie on-line; zaświadczenia urzędów statystycznych potwierdzające przeklasyfikowanie tej grupy podmiotów będą wydawane w urzędach gmin;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki cywilne) otrzymają korespondencję z GUS, zawierającą ankietę aktualizacyjną oraz objaśnienie; aktualizacja PKD nastąpi w GUS w oparciu o te właśnie ankiety aktualizacyjne; zostaną one wprowadzone do bazy centralnej rejestru Regon, a podmioty otrzymają zaświadczenia o numerze Regon, potwierdzające zmianę symbolu PKD oraz ewentualnie innych zgłoszonych cech.

W związku ze znowelizowaniem rozporządzenia w/s PKD z dniem 29 kwietnia 2009 r. zmienia się również tryb zmian:

  • zmiana nastąpi z urzędu, w oparciu o nową klasyfikację PKD;
  • tam, gdzie nie będzie to możliwe, zmiana nastąpi w oparciu o ankietę wypełnioną przez dany podmiot.

Działalności podmiotów wpisanych do rejestru REGON, które nie zostaną przeklasyfikowane do dnia 30 września 2009 r. w trybie określonym wyżej, zostaną przeklasyfikowane z urzędu przez służby statystyki publicznej. Zatem nie musisz ruszać się zza biurka, niemniej jednak sprawdź, czy wprowadzone nowe dane rzeczywiście prawidlowo odzwierciedlają stan faktyczny.

Cała akcja nie spowoduje zmiany numeru Regon. Nowe zaświadczenia będą zawierać kody PKD 2007 i PKD 2004.

Po aktualizacji GUS sam przekaże nowe dane innym organom prowadzącym rejestry urzędowe. Nie będzie konieczne dokonywanie aktualizacji NIP.

Zmiana PKD nie spowoduje rozpoczęcia dzialalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznych rolników, chyba że na skutek zmiany sposobu klasyfikowania zostanie rozszerzony albo zawężony zakres tej działalności gospodarczej. W takim wypadku może wystąpić rozpoczęcie tej działalności gospodarczej.

W opinii GUS przeklasyfikowanie podmiotów obejmować będzie przypisanie odpowiednich symboli nowej klasfikacji do wykonywanych przez nie działalności, co oznacza konieczność zmiany np. statutów przedsiębiorstw, w szczególności umów spółki (w przypadkach gdy odwołują się do klasyfikacji), ale nie będzie potrzeby zmiany numerów REGON (nie będzie potrzeby wymiany pieczątek, druków, innych dokumentów). Przeklasyfikowanie podmiotów dokonane zostanie sukcesywnie w okresie od lipca 2008 r. do końca 2009 r.

Artur M. Brzeziński
na podstawie GUS

Data powstania: 03.01.2008.
Data modyfiklacji: 27.04.2009.

 

Uwaga ! Opłaty

Warto przypomnieć w tym miejscu pismo  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 marca 2008 r. nr K-0542-23/BS/08, w świetle którego opłacie podlegają zgłoszenia zmian dokonane przez podmiot gospodarczy, a w przedmiotowej sprawie zmiany następują z mocy prawa, w innej procedurze i z tych też względów zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej gmina nie powinna pobierać opłat (powyższe stanowisko nie ma charakteru wiążącej wykładni prawa).

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz