Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ABC Przedsiębiorcy w interpretacjach

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Odpowiedzialność nabywcy - 2005.09.07

SP 1/635/068-646/BI-1284/05/EB

Nabywca składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, wymienionych, ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli wartość tych składników w dniu zbycia wynosi co najmniej 15 000 zł. Wartość ta obowiązuje od 1 września 2005r. do końca 2006r. Przed 1 września 2005r. kwota ta wynosiła 15.300 zł.

Wstrzymanie wykonania decyzji - 2003.02.26

SP1-033-2/138/03/ES

Organ podatkowy ze względu na szczególnie ważny interes strony może na jej wniosek lub z urzędu, w drodze postanowienia wstrzymać wykonanie decyzji w całości lub w części. Organem właściwym do rozstrzygania w sprawie wstrzymania wykonania decyzji do czasu przekazania odwołania wraz z aktami sprawy właściwemu organowi odwoławczemu jest organ kontroli skarbowej.

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Oświadczenie majątkowe - 2005.04.12

Urząd Skarbowy w Świebodzinie, US.I/1.415/3/2005

Organ skarbowy może wzywać osobę fizyczną do złożenia oświadczenia majątkowego na określony dzień, jedynie, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że kontrolowany nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj