Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Koszty zatrudnienia małżonka

W sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków związanych z zatrudnianiem małżonka i małoletnich dzieci stanowisko zajął Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna.

Przepisy ustaw podatkowych stanowią, że kosztem uzyskania przychodu są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawie. Wśród takich wydatków znajduje się również „wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci”. Ponadto w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej kosztem nie jest również „wartość własnej pracy małżonków i małoletnich dzieci wspólników”. Oznacza to, że wynagrodzenie wspomnianych osób nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Sprawa nie jest jednak taka prosta i była już wielokrotnie rozpatrywana przez organy skarbowe, sądy a nawet Trybunał Konstytucyjny.

Przede wszystkim należy wskazać, że orzecznictwo jest zgodne co do faktu, że nie ma znaczenia stosunek prawny łączący przedsiębiorcę z małżonkiem lub małoletnimi dziećmi, tzn. może to być zarówno umowa o pracę, umowa zlecenia czy też nawet świadczenie pracy bezumownie (Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, 6 lipiec 2005r., PDI-415/21/05; Urząd Skarbowy w Lubinie, 22 czerwca 2005r., PDI-415/1/59/BK/11/05).

Kolejnym problemem jest ustalenie co uznaje się za wynagrodzenie, które nie może być kosztem uzyskania przychodu. Czy jest to wynagrodzenie brutto, czy też netto? Zdaniem Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna chodzi w tym wypadku o wynagrodzenie netto, co oznacza, że składki ZUS w części finansowanej przez pracownika mogą stanowić koszt przedsiębiorcy. Takie stwierdzenie nie znajduje jednak odzwierciedlenia w powszechnie reprezentowanej linii orzeczniczej, w myśl której przedsiębiorca jest tylko płatnikiem należnych składek za pracownika. Tym samym wszelkie obciążenia wynagrodzenia pracownika, takie jak składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne a także zaliczka na podatek, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu pracodawcy. W praktyce oznacza to więc, że całość wynagrodzenia brutto pracownika nie jest kosztem pracodawcy(Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, US w Lubinie). Pogląd ten został również podzielony przez Trybunał Konstytucyjny (24 stycznia 2001r., SK 30/99). Ponadto kosztu nie będą stanowiły inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia, takie jak, np.: różnego rodzaju dodatki, nagrody i inne świadczenia wypłacane w związku z wykonywaną przez pracownika pracą.

Wszystkie wspomniane orzeczenia są jednak zgodne, że kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorcy mogą być składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należne od wynagrodzenia wypłaconego małżonkowi zatrudnionemu na umowę o pracę, a finansowane przez przedsiębiorcę – płatnika.

Istnieje jeszcze szereg innych wydatków, które mogą stanowić koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy zatrudniającego małżonka. Przykładowo można tu wymienić diety z tytułu odbywania podróży służbowych, o ile podróż związana jest z prowadzoną działalnością. Kosztem będą również inne świadczenia do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw. Chodzi tu np. o ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży oraz używanie przez małżonka do świadczenia pracy własnych narzędzi. Dodatkowo kosztem uzyskania przychodu będą wydatki na szkolenia bhp oraz koszty wstępnych i profilaktycznych badań lekarskich. W przypadku używania przez małżonka własnego samochodu w działalności gospodarczej, zwrot kosztów będzie stanowił koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy.

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna, 21 października 2005r., I/415-82/05 oraz I/415-82A/05

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz