Ubezpieczenia komunikacyjne

- pakiet AC/OC/NW/ASS dostępny przez Internet
- prostota i szybkość transakcji bez wychodzenia z domu
- wyjątkowo niski koszt ubezpieczenia
- solidna i zaufana firma w Grupie Vienna Insurance Group

Samochód w firmie

Najem samochodu firmowego

Najem należy do umów, na podstawie których najemca, którym w tym przypadku będzie przedsiębiorca prowadzący działalność otrzymuje do korzystania pojazd płacąc w związku z tym najmem określony czynsz najmu (opłaty) wynajmującemu. Po zakończeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmującemu.

Podatnicy ustalając długość okresu najmu ustalają z reguły, że umowa zawarta jest na czas określony. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy lub nieokreślony przyjmuje się okresy rozliczeniowe, w związku z którymi następują płatności.


Podatek dochodowy

Wydatki z tytułu najmu stanowią koszty uzyskania przychodu. Zalicza się je z reguły do kosztów pośrednich.

Uwaga!

Samochód uzyskany w ramach umowy najmu nie jest wprowadzany do ewidencji środków trwałych. Stanowi on własność osoby trzeciej i nie podlega on amortyzacji. Kosztem podatkowym są należności z tytułu umowy.

U rozliczającego się metodą kasową wydatek księguje się w dacie wystawienia faktury lub innego dokumentu będącego podstawą rozliczenia. Nie ma znaczenia faktyczne uregulowanie zapłaty za wynajęty samochód (możliwe jest księgowanie kosztu na podstawie wystawionego dokumentu jeszcze przed zapłatą). U rozliczających się metodą memoriału czynsz wlicza się w koszty w dacie wystawienia dokumentu księgowego. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Taka sytuacja mogłaby wystąpić w przypadku opłat inicjalnych związanych z umową najmu lub okresów rozliczeniowych przypadających na przełomie roku (np. 15 grudzień – 15 styczeń).


Podatek od towarów i usług

W podatku VAT odliczenie możliwe jest w okresie otrzymania faktury najmu za każdy kolejny okres rozliczeniowy lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych występujących bezpośrednio po tym okresie. W przypadku otrzymania faktury VAT przed zakończeniem okresu rozliczeniowego możliwe jest odliczenie podatku na bieżąco, nie trzeba czekać aż okres ten się zakończy (aż dobiegnie końca realizacja usługi). Jeżeli podatnik nie skorzystał z powyższych zasad obniżenia podatku, ma prawo dokonać korekty zeznania w okresie 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.


Eksploatacja pojazdu - limit

Do kosztów podatkowych nie zalicza się poniesionych wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu (patrz tabela); w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Uwaga !

Zasada powyższa nie dotyczy umowy leasingu!

Koszty eksploatacji, to wydatki m.in. z tytułu:

 • Wymiany wycieraczek,
 • Wymiany płynów, oleju,
 • Wymiany opon,
 • Wymiany filtrów,
 • Zmiany zużytej tapicerki,
 • Wydatku na paliwo, olej napędowy, gaz napędowy itp.,
 • Mycie samochodu,
 • Usługi naprawy pojazdu, jego remont,
 • Koszt części zamiennych, zużytych w związku z eksploatacją.

Uwaga !

W przypadku modernizacji pojazdu (np. montaż instalacji gazowej) wydatek należy rozliczać jako inwestycja w obcym środku trwałym. W przypadku natomiast części niezwiązanych z pojazdem (GPS), wydatki rozlicza się niezależnie od limitu.

Uwaga W przypadku pojazdu inny niż osobowy koszty eksploatacji rozlicza się w pełnej wartości, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przejechanych kilometrów.

Podatek VAT z tytułu takich wydatków eksploatacyjnych rozlicza się niezależnie od tego, czy mieszczą się one w limicie, czy też nie zostaną zaliczone do kosztów.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 13-03-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz