Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Odliczanie VAT od paliwa a brak badania technicznego

W zeszłym roku zmieniły się zasady odliczania VAT przy nabyciu samochodów osobowych. Od dnia 22 sierpnia 2005r. podatnicy mają prawo do odliczenia 60% podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Nie można jednak odliczyć więcej niż 6.000 zł.

Powyższe ograniczenie nie odnosi się jednak do niektórych grup samochodów, np.

  1. pojazdów samochodowych typu wielozadaniowy, van;
  2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu;
  3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Spełnienie powyższych wymagań powinno jednak zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz poprzez odpowiednią adnotację o spełnieniu powyższych wymagań w dowodzie rejestracyjnym. Kopia tego zaświadczenia powinna być zostać dostarczona do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od jego otrzymania. Jeżeli jednak podatnicy nabyli samochody, które w myśl znowelizowanych przepisów dają prawo do pełnego odliczenia VAT, ale zostały nabyte przed dniem wejścia w życie noweli ustawy o VAT, to badanie to powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli ustawy o VAT.

Mimo, że przepisy odnoszące się do odliczania VAT przy nabyciu samochodów weszły w życie w dniu 22 sierpnia 2005r., tj. po 90 dniach od ogłoszenia ustawy, to nowelizacja ustawy weszła w życie w dniu 1 czerwca 2005r. Oznacza to więc, że podatnicy powinni byli przeprowadzić wspomniane badanie najpóźniej do dnia 31 maja 2006r. Za nieprawidłowy należy uznać więc tutaj pogląd zaprezentowany przez Urząd Skarbowy w Suwałkach (30 stycznia 2006r., US.IV-443/123/219/05), który uznał, że termin 12 miesięcy upływa 22 sierpnia 2006r. Przepisy nie odnoszą się bowiem do wejścia w życie przepisów odnoszących się tylko do samochodów, ale wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Wielu podatników, którzy nie przeprowadzili tego badania w wymaganym terminie ma wątpliwości, czy nie oznacza to dla nich utraty prawa do odliczenia VAT przy zakupie paliwa do tych samochodów oraz ewentualnie, w którym momencie następuje utrata tego prawa – od 22 sierpnia 2005r., czy może od 31 maja 2006r., czy też od 22 sierpnia 2006r.? W powyższej kwestii urzędy skarbowe zajmują jednak stanowisko korzystne dla podatników, uznając, że przepisy ustawy o VAT ani noweli do niej nie przewidują żadnych sankcji związanych z uchybieniem obowiązku dokonania stosownych dodatkowych badań technicznych, a co za tym idzie wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa. Urzędy wskazują także zgodnie, że przeprowadzenie badania technicznego jest wyłącznie obowiązkiem podatnika, a nie warunkiem dającym uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa (Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, 26 lipca 2006r., RO-XV/443/VAT-313/365/AM/06; Urząd Skarbowy w Dębicy, 14 lipca 2006r., PO III 443-22/06). W świetle powyższego należy więc uznać, że prawo do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa przysługuje podatnikom, jeżeli dany samochód faktycznie spełnia wymogi przewidziane przepisami ustawy o VAT. Przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego potwierdza jedynie spełnienie przez konkretny pojazd samochodowy tych warunków (Urząd Skarbowy w Suwałkach, 30 grudnia 2005r., US.IV443/113/198/05; Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 13 lutego 2006r., 1471/NUR2/443-570/05/AK).

Ustawa o VAT stanowi także, że kopia zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów powinna zostać dostarczona naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia tego badania. Podobnie jednak, jak w przypadku uchybienia terminu przeprowadzenia badania technicznego, tak też w przypadku uchybienia wspomnianego 14-dniowego terminu na dostarczenie kopii zaświadczenia do urzędu, podatnik nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa (Urząd Skarbowy w Nowej Soli, 19 stycznia 2006r., IV/443-84/2/05).

W świetle powyższych uwag można by uznać, że prawo do odliczenie VAT od paliwa nie jest uzależnione od przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego samochodu w określonym terminie. Nie można jednak wykluczyć, że dany urząd skarbowy zajmie odmienne stanowisko. Istnieje bowiem ryzyko, że urząd skarbowy uzna, iż przeprowadzenie badania z opóźnieniem nie może potwierdzić, że dany pojazd wcześniej posiadał określone cechy, pozwalające na odliczenie VAT od paliwa. Podatnicy, którzy będą dokonywać takich odliczeń, mimo braku badania technicznego, będą to robić na własną odpowiedzialność. W takich okolicznościach wskazane jest wystąpienie przez podatników do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji.

Remigiusz Fijak

Data publikacji: 14-09-2006

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz