Wskaźniki
Pomoc eksperta

Odprawy pieniężne

Odprawy pieniężne w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 2016 i 2017

Staż pracy pracownika Wysokość odprawy pieniężnej

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata*

1 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat*

2 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat*

3 - miesięczne wynagrodzenie

 

* Ustalając okres zatrudnienia pracownika należy wziąć pod uwagę art. 36 § 1(1) Kodeksu pracy mówiący, że jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Co więcej przy ustalaniu okresu zatrudnienia zastosowanie mają również zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Uwaga!

Wypłata odprawy nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa i nie każdy ma możliwość ją uzyskać. Odprawa wynikać może:

 • z umowy o pracę – zawartej z określonym pracowników, ewentualnie – z regulaminu wynagradzania, zakładowych lub ponadzakładowych przepisów prawa pracy,
 • z zasad rozwiązywania umów o pracę w ramach zwolnień grupowych . Te stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
  •  10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  •  10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  •  30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

Odprawy pośmiertne 2016 i 2017

W przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie zmarłego przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia zmarłego pracownika.

 

Staż pracy pracownika Wysokość odprawy pośmiertnej

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 10 lat*

1 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 10 do 15 lat*

3 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 15 lat*

6 - miesięczne wynagrodzenie

 

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca pracownikowi. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

 

* Ustalając okres zatrudnienia pracownika należy wziąć pod uwagę art. 36 § 1(1) Kodeksu pracy mówiący, że jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Odprawy emerytalne 2016 i 2017

Pracownik, który spełnił warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, ma prawo do uzyskania odprawy pieniężnej. Jej wysokość wskazuje poniższa tabela:

 

Warunek otrzymania odprawy emerytalnej Wysokość odprawy emerytalnej

ustanie stosunku pracy pracownika w związku z przejściem na rentę lub emeryturę

1- miesięczne wynagrodzenie*

 

* Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.),
 • art. 93 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)
 • art. 92(1) § 1 oraz § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)

Komentarze

Autor: Marian (04-08-2016 13:32:18)
Temat: Pomóżcie
W naszej firmie prezez zrobił zebranie z pracownikami i oznajmił że firma jest w upadłości likwidacyjnej. Jeżeli chcemy to oni utworzyli nową firme ( w tym samym...pokaż całą treść
W naszej firmie prezez zrobił zebranie z pracownikami i oznajmił że firma jest w upadłości likwidacyjnej. Jeżeli chcemy to oni utworzyli nową firme ( w tym samym miejscu wszystko to samo tylko nazwa inna oczywiście na maszynach naklejki przyklejone że należą już do innej firmy) i możemy przejść do tej firmy tylko musimy podpisać nową umowę która ma być identyczna z obecną po czym dali nam zupelnie inne stawki oczywiście mniejsze i na czas określony a wiele osób ma na czas nieokreślony i oczywiście za porozumieniem stron. Czy jeżeli nic nie podpiszemy to uzyskamy odprawy ? Jak postąpić w tym przypadku żeby nie zostać oszukanym?zwiń
Autor: ela (18-11-2015 15:18:54)
Temat: odprawy
Dlaczego ? o kazdą odprawę pracownik musi się UPOMINAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Urzędy Skarbowe nie zwracaja podatku od odpraw ? pracodawcy nie wypłacaja odpraw emerytalnych , co to...pokaż całą treść
Dlaczego ? o kazdą odprawę pracownik musi się UPOMINAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Urzędy Skarbowe nie zwracaja podatku od odpraw ? pracodawcy nie wypłacaja odpraw emerytalnych , co to za kraj Prawa i Sprawiedliwosci zwiń
Autor: Zainteresowany (20-12-2014 22:49:11)
Temat: Podatek od odpraw wynikających z ZUSP
Chciałbym się dowiedzieć jak się mają zmiany wprowadzone w art.21 "USTAWY z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy...pokaż całą treść
Chciałbym się dowiedzieć jak się mają zmiany wprowadzone w art.21 "USTAWY z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw" (poz.1328) do naliczania podatku od ODPRAW wypłacanych pracownikom zwalnianym z przyczyn nie dotyczących pracowników gdzie wysokość tychże wynika z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy? zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj