Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Księgowość w interpretacjach

PIT-8C

Data 2002.02.08
Sygnatura PB5/MC-068-25-2-144/02
Publikator Biuletyn Skarbowy, 2002, nr 2, s. 10
Serwis Podatkowy, 2002, nr 8, s. 61
Źródło: www.mf.gov.pl

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi obowiązku sporządzania informacji PIT-8C, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21 i 52 ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 -14 i 17 ustawy oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2001r. przepisu art. 42a ustawy osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w wyżej cytowanym art. 20 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21 i 52 ustawy, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego-mają obowiązek sporządzić w trzech egzemplarzach, odrębnie dla każdego podatnika, informację o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do dnia 15 marca następnego roku podatkowego przekazać jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi - urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Zatem z literalnego brzmienia powołanego przepisu jednoznacznie wynika, iż obowiązek sporządzenia imiennej informacji występuje zarówno w sytuacji, gdy wyżej wymienione osoby dokonywały na rzecz podatników świadczeń o charakterze pieniężnym, jak i niepieniężnym.

Przykładowo świadczeniami takimi są:

  1. wartość świadczeń z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i autobusowego, wynikających z innych przepisów niż ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254 ze zm.),
  2. wartość usług świadczonych przez zakłady pracy na rzecz członków rodzin swoich pracowników,
  3. kwota pożyczki umorzonej emerytowi lub renciście przez były zakład pracy,
  4. niezwiązane ze sprzedażą premiową nagrody rzeczowe, np. w postaci zagranicznej wycieczki lub sprzętu RTV,
  5. bilety na imprezy kulturalne, karnety uprawniające do korzystania z siłowni, basenu itp. - o ile dokonane świadczenia lub wypłaty adresowane są do konkretnej osoby i nie stanowią przychodów określonych w art. 12 -14 i 17 ustawy oraz nie zostały wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych.

W konsekwencji pogląd jakoby informacja PIT-8C dotyczyła wyłącznie należności pieniężnych nie znajduje potwierdzenia w obowiązującym stanie prawnym.

Przy czym należy zauważyć, iż w informacji PIT-8C wykazywana jest wartość tego świadczenia, które nie spełnia przesłanek umowy darowizny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Bowiem w myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz