Ubezpieczenia komunikacyjne

- pakiet AC/OC/NW/ASS dostępny przez Internet
- prostota i szybkość transakcji bez wychodzenia z domu
- wyjątkowo niski koszt ubezpieczenia
- solidna i zaufana firma w Grupie Vienna Insurance Group

Samochód w firmie

Podatek od środków transportowych

Oprócz podatku związanego z uzyskiwaniem przychodów (PIT, CIT) oraz podatkiem od uzyskiwanej wartości dodanej (VAT), podatnik wykorzystujący środki transportu musi liczyć się z opodatkowaniem posiadania takiego pojazdu.


Podatek od środków transportu jest podatkiem lokalnym, stąd też organem podatkowym właściwym dla tego podatku (deklaracja DT-1) jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Deklarację składać należy zatem w organie Urzędzie Miasta (Gminy), a nie w Urzędzie Skarbowym.

Podatnikami podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe), na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 

 

Uwaga!

Leasing, najem, użyczenie pojazdu nie zmieni podatnika podatku. Dopiero sprzedaż spowoduje przejście obowiązku podatkowego na nowego nabywcę. W tym przypadku konieczne jest zgłoszenie aktualizacyjne u dotychczasowego podatnika oraz zgłoszenie dla celów podatku – u nabywcy.

Podatkowi nie podlegają wszystkie pojazdy, lecz wyłącznie (DMC – dopuszczalna masa całkowita):

 • samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej niż 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • autobusy.

Uwaga!

Podatek opłaca się niezależnie od tego, czy pojazd faktycznie jest wykorzystywany w ruchu, czy też stoi on nieużywany (np. jako towar wystawowy, czy jest remontowany). Determinantem tego podatku jest rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu a nie faktyczne korzystanie z niego.

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu zarejestrowano, a jeżeli nabycie dotyczy środka zarejestrowanego – liczy się data nabycia. Powstaje on także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Deklaracje na podatek od środków transportu składa się w terminie do 15 lutego każdego roku. Ujmuje się w niej stan posiadania pojazdów na dzień 1 stycznia tego roku. Deklarację należy składać również w przypadku, jeżeli stan floty nie uległ zmianie w stosunku do deklaracji składanej w roku poprzednim. Deklaracja dotyczy podatnika a nie każdego pojedynczego środka transportu. Stąd też składać należy jedną deklarację uzupełniając ją o załącznik DT-1/A.

Przedsiębiorca nie posiadający na stanie pojazdu, który spełniałby założenia co do pojazdów opodatkowanych, deklaracji zerowej składać nie musi.

Ponadto podmiot zobowiązany jest odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Wpłaty podatku dokonuje się zgodnie z obliczeniem dokonanym w deklaracji - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy w terminie do 15 lutego i 15 września.

W związku z pojazdami, co do których obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku – obowiązek podatkowy ustala się proporcjonalnie do tych miesięcy. Stąd też jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
 • do dnia 15 września danego roku - II rata.

Natomiast jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Aktualizacja zgłoszenia w takim przypadku spowoduje obowiązek zapłaty zaktualizowanego podatku (np. powiększenie floty pojazdów w trakcie roku, spowoduje, że należy zaktualizować w trakcie roku deklarację podatkową oraz uzupełnić podatek za powiększenie floty pojazdów).


Zmiana właściciela

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Zgłoszenia deklaracji w chwili zmiany dokonuje zarówno obecny właściciel (aktualizacja), jak i nabywca (zgłoszenie).


Współwłasność

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Oznacza to, że w deklaracji DT-1 wpisać należy obu współwłaścicieli pojazdu.


Obniżenie podatku

Podatnicy prowadzący transport kombinowany (z udziałem kolei) mają możliwość obniżyć wartość podatku. Podstawą są dokumenty potwierdzające ilość odbytych jazd w transporcie kombinowanym rocznie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 19-03-2012
 • data modyfikacji: 12-09-2017

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz