Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Podmioty powiązane

Podmioty powiązane

Transakcje prowadzone między podmiotami posiadającymi ze sobą różnego rodzaju związki pozostają pod baczną kontrolą organów skarbowych. Relacje między takimi podmiotami mogą bowiem wpływać niejednokrotnie na kwestię ustalenia wartości dochodu przedstawianego do opodatkowania przez dany podmiot.

Transakcje powiązane

W przypadku podmiotów powiązanych (rys. 2) dla celów podatkowych wartość transakcji nie jest odzwierciedlana zasadą wolności umów. Ceny przyjęte w transakcjach odzwierciedlać muszą bowiem rynkowość transakcji i nie mogą kształtowane być wyłącznie wolą kontraktujących stron. Oznacza to, że podmioty niepowiązane z reguły maja prawo dowolnie kształtować kwestie wartości wzajemnie występujących świadczeń (rys. 2), nawet jeśli wartość ta jest inna (wyższa lub niższa) niż typowa rynkowa wartość tej samej czynności.

Tax sparing - optymalizacja wypłat dywidend oraz wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych (wideoporadnik)

Relacje między podmiotami powiązanymi kształtują się zarówno w wyniku powiązań kapitałowych (udziały w innym podmiocie), jak i zarządczym, kontrolnym czy osobowym. Stąd też za podmioty powiązane należy przyjąć podmioty, pomiędzy którymi dochodzi do następujących relacji:

  • podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa (relacja zarządcza, kontrolna lub kapitałowa KRAJ – ZAGRANICA), albo
  • osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego (relacja zarządcza, kontrolna lub kapitałowa ZAGRANICA – KRAJ), albo
  • te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów (relacja 2 lub więcej zarządzających, kontrolujących lub posiadających kapitał w tych samych dwóch lub większej liczbie podmiotów z KRAJU i z ZAGRANICY),
  • podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego (relacja zarządcza, kontrolna lub kapitałowa KRAJ – KRAJ),
  • te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów (relacja 2 lub więcej zarządzających, kontrolujących lub posiadających kapitał w tych samych podmiotach z KRAJU).
  • występują powiązania o charakterze rodzinnym lub wynikające ze stosunku pracy albo majątkowe pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach, przy czym powiązania rodzinne to małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Udział kapitałowy oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%, przy czym relacja pośredniego udziału powoduje, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Udział kapitałowy w transakcjach powiązanych

Brak jest natomiast definicji powiązań majątkowych – stąd należy rozumieć to powiązania z tytułu każdego dysponowania majątkiem (użyczenie, najem, leasnig, współwłasność), jednak w kontekście zdroworozsądowym (tzn. drobne umowy najmu czy leasingu nie powinny powodować uznawania że inne znaczące umowy należy rozliczać z pomocą dokumentacji cen transferowych). Brak jasnego przepisu wyznacza tu jednak wątpliwość, która powinna być w skrajnych przypadkach eliminowana co najmniej poprzez interpretację indywidualną.

Klauzula nieruchomościowa w umowach międzynarodowych zabezpieczeniem płatności podatku u źródła (wideoporadnik)

Podobnie powiązania i szczególne zasady dotyczące ustalania podatku VAT występują, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Przez powiązania rodzinne dla celów podatku VAT rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia, a przez powiązania kapitałowe - sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 29-08-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz