Pracownicy i ZUS

Wynagrodzenia

Potrącenia

Potrąceń dokonuje się z kwoty netto, po odliczeniu składek ZUS, zdrowotnej i pobraniu zaliczki na podatek dochodowy.

Ustawodawca wprowadził ściśle określone ramy potrąceń, które stosują się do pracowników zatrudnionych na umowach o pracę. W przypadku wypłat z umów cywilnoprawnych – zasad ograniczeń w egzekwowaniu nie stosuje się, co w konsekwencji może powodować, że cała kwota zostaje przekazana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

 

Bezpłatny kalkulator wynagrodzeń

 

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (świadczenia alimentacyjne potrąca się w pełnej wysokości, niemniej nie więcej niż 3/5 wynagrodzenia),
 • 75 % tego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90 % tego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych przepisami prawa pracy.

Oznacza to, że pracownik musi dostać wypłatę w wysokości co najmniej takiej, jak wskazana powyżej. Egzekwować można również kwoty wyższe niż np. minimalne wynagrodzenie za pracę, np. gdy pracownik zarabia znaczne kwoty i pozostaną mu, po odjęciu kwot egzekwowanych, wartości nie mniejsze niż wskazane powyżej.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Z wynagrodzenia za pracę – poprzez nałożenie na pracodawcę obowiązku przekazania kwot bezpośrednio komornikowi podlegają potrąceniu tylko następujące należności

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 4. kary pieniężne przewidziane przepisami prawa pracy.

Inne należności (np. w postępowaniu innym niż na podstawie wydanego tytułu wykonawczego) mogą być egzekwowane tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie (zgoda przekazana pracodawcy, a nie osobie trzeciej). W przeciwnym wypadku pracodawca ma obowiązek odrzucić wezwanie ze strony osoby trzeciej do wykonania przekazania jej części wynagrodzenia.

Potrącenia dokonywane są w kolejności wskazanej powyżej. Ma to znaczenie w przypadku stosowania ograniczeń, gdyż najpierw dokonuje się potrąceń z pierwszego z tytułów, a dopiero, jeżeli nadal istnieje możliwość egzekwowania – to prowadzi się dalsze potrącenia itd.

Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia (nie stosuje się ograniczenia co do wynagrodzenia minimalnego),
 • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrącenia, o których mowa w pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach:

 • kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika,
 • łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń,

Nagroda z zakładowego funduszu nagroda, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Nie ma możliwości, by pracownik umownie wyraził zgodę na potrącenia w wyższej wysokości, niż wskazane powyżej.

Przy zachowaniu ochrony minimalnego wynagrodzenia za pracę, potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy:

 • świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych,
 • wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Potrąceń tych pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 09-06-2014
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz