Czas pracy

Czas pracy to okres, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. A więc czas pracy pracownika, w którym pozostaje do dyspozycji pracodawcy to nie tylko czas rzeczywiście wykonanej pracy, lecz także czas oczekiwania na pracę (w ramach czasowych zgodnych z godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy). Z punktu widzenia pracownika - wydłużenie czasu pracy - to przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie i nadgodziny. Nadgodziny przysługują zarówno za przekroczenie dobowych, standardowych lub przedłużonych norm czasu pracy jak i przekroczenie obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy w wymiarze tygodniowym lub miesięcznym. Z rozkładem czasu pracy wiąże się również obowiązek przyznawania dodatkowego urlopu.

Gotowość do pracy (pozostawanie w dyspozycji pracodawcy) powinna występować w zakładzie pracy, bądź w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę (jeżeli wynika to z umowy o pracę, regulaminu zakładu pracy bądź polecenia pracodawcy). Nie uznaje się za gotowość czasu poświęconego na przejazd pracownika z i do miejsca pracy, chyba że w tym czasie pracownik realizował już polecenia służbowe. Podobnie nie uważa się za czas pracy pozostawanie pracownika w drodze w czasie delegacji – na miejsce jej wykonywania.

Czynności w czasie drogi do pracy, w delegacji

Pracownik zobowiązany do wykonywania czynności służbowych przed dojechaniem na miejsce delegacji lub w trakcie powrotu – rozliczy czas dojazdu jako czas pracy. Przykładem może być przygotowywanie się do konferencji w czasie drogi w pociągu czy wyjazd pojazdem służbowym w czasie drogi którym pracownik został zobligowany „przy okazji” przez pracodawcę porozwozić paczki, przesyłki.

Gotowością, a tym samym czasem pracy nie jest czas spędzony w delegacji, po wykonaniu czynności służbowych związanych z wyjazdem.

Pracownik w delegacji, który zakończył dzień pracy, przebywa w hotelu lub wykonuje czynności prywatne (np. zwiedza miasto, przebywa na zakupach) nie wlicza pozostawania poza miejscem zamieszkania do czasu pracy.

Nie wyklucza to jednak prawa do uzyskania diety za dni w delegacji – dla celów wypłaty diet:

  • krajowych – czas przebywania w delegacji oblicza się od momentu wyjazdu z siedziby pracodawcy (a jeśli delegację rozpoczyna się już z miejsca zamieszkania – od momentu wyjazdu z tego miejsca) – do chwili powrotu w to miejsce;
  • zagranicznych - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju – dla środków komunikacji lądowej; od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju – w przypadku podróży lotniczej; od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego – w przypadku podróży morskiej.

Zdarza się, że pozostawanie w gotowości do pracy jest podstawą wypłaty wynagrodzenia, choćby nawet w tym okresie nie wystąpiły żadne dodatkowe czynności służbowe. Tak ustalony czas pracy dotyczy zawodów porządku publicznego i bezpieczeństwa (lekarzy pierwszego kontaktu, strażaków).

Impreza integracyjna a czas pracy

Obowiązkowa impreza integracyjna to czas pracy – taki sam jak przebywanie w niej w zakładzie pracodawcy (dotyczy to m. in. pracowników zaangażowanych w organizację spotkania integracyjnego). Jeżeli udział w imprezie jest dobrowolny – nie stanowi czasu pracy, nie należą się za ten czas nadgodziny.

Ogólnie przyjęte normy czasu pracy modyfikowane są w związku z wykonywaniem prac w warunkach szczególnych lub przy zawodach wymagających odmiennie ukształtowanego rozkładu czasu pracy.

Nowy czas pracy dla osób niepełnosprawnych 2012

W myśl art. 1 pkt 4 ustawy z 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – od 2012 roku czas pracy osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – jeżeli lekarz prowadzący zaświadczy o konieczności stosowania skróconej normy czasu pracy. Jeżeli takiego zaświadczenia zabraknie, niepełnosprawni pracownicy będą mogli pracować nawet do 8 godzin na dobę.

Iwona Karkus
Bankier.pl

  • data utworzenia: 19-05-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz