Pracownicy i ZUS

Umowa o pracę

Stosunek pracy jest stosunkiem prawnym, jaki nawiązuje się pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zgodnie z art. 22§ 1 przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy natomiast pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Rodzaje umów o pracę

Ustawodawca w Kodeksie Pracy wyznacza następujące rodzaje umów o pracę:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • umowa o pracę na czas określony,
 • umowa na okres próbny (nie przekraczająca 3 miesięcy)

Umowa na czas nieokreślony jest umową bezterminową, najbardziej korzystną dla pracownika. Charakteryzuje się tym, że strony w umowie nie wyznaczają końcowego terminu wygaśnięcia umowy, a co za tym idzie daty rozwiązania stosunku pracy. Przeciwieństwem umowy o pracę na czas nieokreślony jest umowa na czas określony, w której strony jasno wyznaczają termin jej ostatecznego rozwiązania. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.

Ograniczone są warunki zawierania umów na okres próbny między tymi samymi podmiotami. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
 • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Umowy zawierane na czas określony automatycznie przekształcają się w umowy na czas nieokreślony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż trzy, to pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jedynie w przypadkach umów zawartych w następujących celach przekształcenie w umowę o pracę na czas nieokreślony nie będzie miało miejsca:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, 
 • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Wypowiedzenie umów

Każda z wyżej wskazanych umów może zostać wypowiedziana. Okresy wypowiedzenia zależne sa od rodzaju umowy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Przed 22.02.2016 r. możliwe było zawieranie również umów na czas wykonywania określonej pracy, a także umów na zastępstwo.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, trwających w dniu 22.02.2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Po nowelizacji przepisów dopuszczalne jest również zawieranie umów na zastępstwo - umów na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Strony trwających w dniu 22.02.2016 r. umów o pracę na czas określony zawartych w takim celu, w terminie 3 miesięcy od tego dnia uzupełnią te umowy o informacje o tym celu o ile nie chcą, by umowy te przekształciły się po określonym czasie w umowy zawarte na czas nieokreślony.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 26-10-2005
 • data modyfikacji: 30-12-2016

 


Komentarze

Autor: mkk (23-02-2016 13:55:54)
Temat: trwająca umowa na czas określony
Czyli jeśli od 7 lat mam cały czas umowę na czas określony to nbede ja miał jeszcze przez 2 lata na czas określony?...pokaż całą treść
Czyli jeśli od 7 lat mam cały czas umowę na czas określony to nbede ja miał jeszcze przez 2 lata na czas określony? zwiń
Dodaj swój komentarz