Rachunki i bez rachunku

Rachunki i sprzedaż bez rachunku

Od 2014 r. faktury wystawiać powinny zarówno podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni, jak i podatnicy niezarejestrowani dla celów podatku VAT, którzy korzystają ze zwolnienia ze względu na wielkość osiąganej sprzedaży. Stwierdzić należy, że od 2014 r. wystawianie rachunków przez podatników podatku VAT będzie nieaktualne. Jeżeli bowiem, jak stanowi ordynacja podatkowa, z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Obecnie odrebne przepisy nakazują wystawiać faktury VAT - nie stanowią o fakultatywności tego typu dokumentów.

Tym niemniej wystawiane rachunki na dotychczasowych wzorach powinny zachować swoją aktualność - posiadają bowiem wszystkie elementy, jakie zawierać musi dokument "faktury uproszczonej". Ważne jest jednak, by podatnik nie prowadził dwóch niezależnych metod dokumentacji  rachunków i faktur. W takim wypadku popełni bowiem błąd w zakresie numeracji poszczególnych dokumentów. Całość sprzedaży powinna być bowiem objęta jedną, konsekwentną zasadą numeracji.

Rachunki wystawiać mogą nadal osoby, które nie posiadają statusu podatnika podatku VAT. Będą to np. zleceniobiorcy, twórcy dzieła, podatnicy wykonujący tzw. działalność wykonywaną osobiście, nie prowadzący działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. 

Rachunek musi zawierać:

 • imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
 • datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
 • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
 • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;

Obecnie nie ma obowiązku umieszczania na rachunku podpisu wystawcy i nabywcy.

W przypadku duplikatu, rachunek zawiera również wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jego ponownego wystawienia.

W przypadku faktur uproszczonych danymi obowiązkowymi są:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem,

Uwaga: na fakturze uproszczonej nie trzeba podawać jej nazwy "faktura". Nie ma również obowiązku podawać przepisu, zgodnie z którym dochodzi do zwolnienia z podatku VAT (nie nakazuje tego rozporzadzenie w sprawie wystawiania faktur).

Uwaga ! Ustawa a rozporządzenie

O ile ustawa o VAT wskazuje, że w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - obowiązkowe jest wskazanie na fakturze:

 • przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
 • przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 • innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;

- to rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur takiego zapisu już nie nakazuje ujmować na dokumentach wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT na podstawie art. 113 ust 1 lub 9 ustawy o VAT.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 07-06-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: jfjwjfusjsnn kaksfd (03-08-2015 15:43:31)
Temat: hjfwjwbvvjwdfhfb46553
nvkkskn mcmkskkck gkcx,xsoeoeoeot riffflf...pokaż całą treść
nvkkskn mcmkskkck gkcx,xsoeoeoeot riffflf zwiń
Dodaj swój komentarz