Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zakup samochodów ciężarowych bez akcyzy - 2011.05.23

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP3/443-4/11-2/IB

Gdy z zagranicznej karty pojazdu, zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz badania z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wynika, że nabywany przez podatnika pojazd jest samochodem ciężarowym dwuosobowym to po stronie podatnika (importera) nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym. Obowiązek ten nie wystąpi również w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu niebędącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń.


Prawo do odliczenia podatku VAT z nabycia „samochodów z kratką” - 2011.04.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-59/11-2/BD

Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT w ograniczonym zakresie, tj. 60% kwoty określonej w fakturze (bądź w fakturze dokumentującej ratę leasingu) – nie więcej niż 6.000 zł, przy założeniu, że samochody te będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.


Koszt zakupu od spółki samochodu osobowego - 2010.12.02

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-867/10/DP

Koszty nabycia danej rzeczy stanowią koszty uzyskania, jedynie w odniesieniu do przychodu uzyskanego ze zbycia tej rzeczy. Wydatek poniesiony przez podatnika na nabycie samochodu od spółki może pomniejszyć jedynie jego przychód ze zbycia tego samochodu. Przychód ten – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstanie w sytuacji gdy zbycie nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zwrot kosztów używania samochodu pracownikowi społecznemu - 2007.11.19

Izba Skarbowa w Bydgoszczy, PB-3/005-SIP-318/07S

Zwrot kosztów przejazdów pracownikowi socjalnemu z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych w formie ryczałtu jest wolny od podatku dochodowego. Możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Ciągniki siodłowe a VAT - 2004.05.14

PP3-812-392/2004/JŁ/ 1585 PP

Kwota podatku naliczonego przy nabyciu ciągników siodłowych oraz kwota podatku naliczonego zawartego w cenie paliw wykorzystywanych do napędu tych ciągników, podlega odliczeniu na ogólnych. Pojazdy te zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług mieszczą się zasadniczo w grupie ciągników drogowych i są one zaprojektowane co do zasady do ciągnięcia naczepy połączonej z tym pojazdem za pomocą siodła.

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Samochodu ciężarowego wykupionego po zakończeniu jego leasingu – 2009.12.08

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/1/415-754/09/AP

W ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, w latach 2004 – 2007 na podstawie umowy leasingu operacyjnego, Wnioskodawca wykorzystywał samochód ciężarowy. W okresie tym odliczał podatek od towarów i usług naliczony od czynszów leasingowych, jak również od zakupu paliwa. Faktury dotyczące tych kosztów ujmowane były również w księgach handlowych.  Umowa leasingowa obowiązywała do dnia 28 lutego 2007 r. i zawierała możliwość wykupu przedmiotu leasingu. Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, a więc również, że sprzedaży używanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu operacyjnego, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Nadpłata – 2009.06.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-277b/09/AT

Podatnik uprawniony będzie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty z żądaniem zwrotu tej nadpłaty wraz z odsetkami – z zachowaniem warunków wskazanych w normie art. 78 § 5 Ordynacji podatkowej – oraz do złożenia skorygowanych deklaracji podatkowych, do których dołączone zostanie pisemne uzasadnienie przyczyny korekty - wyłącznie względem nieodliczonej uprzednio, a dotyczącej samochodu ciężarowego marki Mercedes Sprinter, kwoty podatku naliczonego wykazanej na fakturach dokumentujących zakupy związane z nabyciem paliwa oraz ratami czynszu (w tym opłaty wstępnej) z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego. Ocena zasadności zwrotu podatnikowi kwoty nadpłaty może nastąpić wyłącznie przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w toku przeprowadzonego postępowania podatkowego.


Potrącany podatek dochodowy od ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych -  2009.05.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB1/415-265/09-2/AMN

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej świadczący pracę socjalną w środowisku, otrzymujący ryczałtowy zwrot kosztów za używanie do celów służbowych pojazdów stanowiących ich własność korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem od wypłacanego pracownikom ryczałtu nie należy potrącać zaliczek na podatek dochodowy. Tym samym, w nie można potrącać podatku dochodowego od wypłacanego pracownikom socjalnym ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz