Pracownicy i ZUS

ZUS przedsiębiorców

Składka zdrowotna

Składkę zdrowotną opłaca się niezależnie z każdego tytułu prowadzonej działalności. Za odrębne z tytułu objęcia składką ubezpieczeniową przyjmuje się sytuację, gdy:

 • działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej;
 • działalność gospodarcza prowadzona jest w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki jawnej;
 • działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki komandytowej;
 • działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki partnerskiej;
 • wykonywana jest działalność twórcza lub artystyczna jako twórca lub artysta;
 • wykonywany jest wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • wykonywany jest wolny zawód, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • wykonywana jest inna niż określona powyżej pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Wielokrotnie składki zdrowotnej nie trzeba natomiast płacić w przypadku wpisu wielu rodzajów PKD prowadzonej działalności. Składka zależy zatem wyłącznie od formy prawnej prowadzenia działalności.

W związku z powyższym ubezpieczony ma obowiązek niezależnie płacić składkę z każdego tytułu. Składkę należy opłacać w stosunku miesięcznym, do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Składka jest niepodzielna, co oznacza, że płaci się ją w całości za miesiąc, chociażby w miesiącu występowały częściowe okresy, w których działalność nie jest wykonywana (rejestracja w połowie miesiąca, zawieszenie działalności, wyrejestrowanie, chorobowe).

Wysokość składki jest stała dla wszystkich rodzajów działalności – wynosi 9% podstawy jej ustalenia. Podstawę ich ustalenia w przypadku przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Podatnik w ramach rozliczeń podatkowych ma prawo odliczać 7,75% tej podstawy od podatku. Nie ma natomiast możliwości składki tej zaliczać dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów. Kosztu podatkowego nie stanowi ta składka również w części nieodliczanej od podatku.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i może mu podlegać w sposób dobrowolny. Brak rejestracji w tym zakresie uniemożliwia korzystanie z publicznej służby zdrowia w trakcie okresu zawieszenia. Natychmiastowe objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym powoduje, że osoba nie musi wnosić opłaty dodatkowej, natomiast po upływie 3 miesięcy braku ubezpieczenia – należy wnieść opłatę dodatkową, wstępną. W przypadku, gdy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku – opłata wynosi 20 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 29-05-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz