Podatek VAT

Faktury VAT

Treść faktury VAT

Faktura, by uznać ją za poprawny dokument księgowy, musi zawierać pewną minimalną ilość danych. Ich brak powoduje, że będzie ona niekompletna (po jej uzyskaniu w ramach dekretacji brak danych powinien zostać wyjaśniony).

Od 1 stycznia 2013 r. zmianie uległy zasady sporządzania faktur. Obecnie faktura nie wymaga już nazwy "Faktura VAT" - jest natomiast rozpoznawana poprzez ilość danych, które powinny znaleźć się w dokumencie.

Od 1 stycznia 2014 r. każda wystawiana faktura VAT zawierać powinna co najmniej:

 • datę jej wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona, nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer za pomoca którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku (a gdy rozlicza transakcje wewnątrzwspólnotowe - numer dla celów takich transakcji),
 • numer za pomoca którego nabywca jest zidentyfikowany dla podatku (a gdy rozlicza transakcje wewnątrzwspólnotowe - numer dla celów takich transakcji),
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),

 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

 • stawkę podatku,

 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku,

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 • kwotę należności ogółem.

Faktury wymagają dodatkowych elementów, które wskazane zsotały w tabeli .

 

Od 1 stycznia 2013 r. każda wystawiana faktura VAT zawierać powinna co najmniej:

 • datę jej wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona, nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer za pomoca którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku (a gdy rozlicza transakcje wewnątrzwspólnotowe - numer dla celów takich transakcji),
 • numer za pomoca którego nabywca jest zidentyfikowany dla podatku (a gdy rozlicza transakcje wewnątrzwspólnotowe - numer dla celów takich transakcji),
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),

 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

 • stawkę podatku,

 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku,

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 • kwotę należności ogółem.

Faktury wymagają dodatkowych elementów, które wskazane zsotały w tabeli .

 

Do 1 stycznia 2013 r. każda wystawiana faktura VAT zawierać powinna co najmniej:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
 • numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
 • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

 

W przypadku niektórych faktur niezbędne jest posiadanie w treści danych szczególnych.

Uwaga ! Ustawa a rozporządzenie

Ustawa o podatku VAT wskazuje, że faktura zawierać powinna w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Dane wskazane powyżej określone są w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur VAT. Dlatego od 1 stycznia 2014 r. całość przepisów dotyczących wystawiania faktur VAT wprowadzana jest bezpośrednio do ustawy. W okresie przejściowym - w roku 2013 - przepisy wynikają ze zmodyfikowanego rozporządzenia o fakturach.

Braki danych na fakturze

Danych, jakie muszą znajdować się w treści faktury należy rygorystycznie przestrzegać. Ich brak może przesądzić o braku prawa odliczenia VAT i rozliczenia kosztów.

Brak pełnej nazwy firmy i podanie wyłącznie imienia i nazwiska nabywcy uprawnia do odliczenia podatku VAT (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 08.03.2010 r., sygn. akt ITPP2/443-1122/09/AJ). Naczelny Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 1 lutego 2000 r. (sygn. akt I SA/Po 135/99) stwierdził, że wystawienie wadliwego dowodu księgowego nie niweczy samego faktu poniesienia wydatku, jeżeli służył osiągnięciu przychodów, a podatnik wykazuje innymi dowodami zaistnienie zdarzenia gospodarczego uzasadniającego ten wydatek.

Dane towarów i usług na fakturze należy wykazywać ze szczegółowością właściwą dla klasyfikacji PKWiU lub nazw towarów i usług niezbędnych dla danej stawki podatku VAT. Niezbędne jest, by usługa pomocnicza, jeżeli nie jest elementem kompleksowej usługi (dostawy), była wykazana na fakturze. Innymi słowy faktura nie może sanować niższej stawki VAT na produkt podstawowy i dawać prawa do tej samej stawki na produkt pomocniczy.
 

Przykład wyrok NSA w Warszawie z 22.08.2008 r. I FSK 994/07:

Spółka będzie wprowadzała do sprzedaży towar - zestaw, składający się z dwóch produktów, pod marketingowym hasłem "kup dwa - płać za jeden", a cena takiego zestawu ma być wyższa niż cena produktu określanego jako produkt wiodący, sprzedawany samodzielnie opodatkowany stawką 7%. Drugi z produktów opodatkowany jest stawką 22% (obecnie stawki są inne, co nie zmienia poprawności tezy wyroku). W takiej sytuacji dochodzi do sprzedaży dwóch towarów połączonych w jeden zestaw, o określonej cenie, której wysokość nie potwierdza hasła reklamowego, że za te dwa produkty klient płaci jak za jeden, ale co nie jest przedmiotem sprawy. Wobec tego, zgodnie z pierwszą częścią hasła "kup dwa..." sprzedaży podlegają dwa produkty, co skutkuje przypisanie im określonych stawek podatku VAT należnego przy ich sprzedaży z możliwością odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie. W tak określonym stanie faktycznym nie dochodzi do sprzedaży produktu wiodącego, do którego dołączony jest produkt promocyjny.


Obecnie nie jest wymagane, by faktura była podpisana przez wystawcę.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-04-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: lukasz (20-10-2017 16:49:35)
Temat: fv
Demontaz starego oraz montaz nowego pokrycia dachowego...pokaż całą treść
Demontaz starego oraz montaz nowego pokrycia dachowego zwiń
Autor: mg (14-11-2015 10:47:54)
Temat: inna nazwa towaru
Czy faktura jest poprawnie wystawiona jesli zawiera inna nazwe produktu niz faktycznie zakupiony, tylko dlatego, ze towar byl wyprzedazowy?
Autor: mg (14-11-2015 10:45:58)
Temat: inna nazwa towaru
Czy faktura jest poprawnie wystawiona jesli zawiera inna nazwe produktu niz faktycznie zakupiony, tylko dlatego, ze towar byl wyprzedazowy?
Autor: anonim (14-09-2015 22:52:47)
Temat: data sprzedaży
To już nieaktualne - \"w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży\"
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz