Podatek VAT

Czynności opodatkowane

Usługi

Czynnością opodatkowaną pozostaje odpłatne świadczenie usług za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powyższe oznacza, że ustawodawca w sposób wyczerpujący objął podatkiem VAT czynności wykonywane na rynku – to co nie jest dostawą towarów – pozostaje świadczeniem usług.

Szczególnym rodzajem czynności, od której nalicza się podatek VAT, jest tzw. import usług, w przypadku którego opodatkowaniu podlega nabywca usługi. Niemniej by pozostał on podatnikiem musi spełnić dodatkowe warunki (m.in. nabywcą usługi musi być podatnik VAT, a nie osoba fizyczna lub prawna, nie będąca podatnikiem).

Część czynności wykonywana nieodpłatnie została zrównana z czynnościami odpłatnymi. Skutkiem ich wykonania, mimo że nie następuje odpłatność za świadczenie, podatnik je wykonujący ma obowiązek naliczyć podatek VAT (w praktyce - naliczyć podattek i - jeśli dla własnych celów ma taką potrzebę - wystawić fakturę wewnętrzną). Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów;
  • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Do 31 grudnia 2013 r. w przypadku wykorzystywania przez podatnika, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, nie stosowało się opodatkowania VAT wykorzystania auta na cele prywatne. Zasada ta z 1 stycznia 2014 r. przestaje obowiązywać, a wykorzystanie takich samochodów na cele prywatne - aż do wprowadzenia nowych zasad rozliczania VAT od nabyć i korzystania z samochodu - należy opodatkować VAT. 

Zastrzeżenie celu innego niż działalność gospodarcza pozwala uznać, że czynność nieodpłatna, dotycząca celów prowadzenia działalności pozostanie poza zakresem opodatkowania (np. impreza integracyjna).

U podatnika, który wykonuje jedynie czynności zwolnione z podatku VAT, pozostaje podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT lub podatnika, któremu w danym przypadku nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT zawartego w cenie nabywanego towaru – nie powstaje obowiązek naliczenia VAT z tytułu wykorzystania towarów do celów innych niż działalność gospodarcza (np. wypożyczenie pracownikowi maszyny). Jeśli odliczenie przysługiwało – VAT od takiego nieodpłatnego przekazania należy naliczyć i czynność opodatkować.

W przypadku usług innego rodzaju niż wykorzystanie towarów przedsiębiorstwa zależność ta nie występuje – nawet w przypadku braku prawa odliczenia - VAT należy naliczyć, jeżeli celem wykonania usługi jest działalność inna niż działalność gospodarcza podatnika.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 06-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz