VAT bez działalności

Prawo posługuje się kilkoma różnymi definicjami działalności gospodarczej. Powoduje to, że nawet bez wizyty w Urzędzie Gminy w celu rejestracji firmy, można stać się „prowadzącym działalność gospodarczą” w zakresie podatku VAT. W konsekwencji nawet bez rejestracji można być zobowiązanym do zapłaty podatku.

Najczęściej podatnik, który dla celów podatku VAT uznany zostanie za prowadzącego działalność gospodarczą, nadal podatku nie musi płacić, a to ze względu na status zwolnienia do wartości sprzedaży opodatkowanej w kwocie 150.000 zł rocznie. Dopiero po przekroczeniu tego limitu podatnik jest zobowiązany do rejestracji dla celów VAT (druk VAT-R).

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Oznacza to, że działalność dla celów podatku VAT prowadzą również:

  • wynajmujący lokale lub rzeczy ruchome,
  • czasami – zbywający rzeczy lub nieruchomości nabyte głównie w celach zarobkowych,
  • wydzierżawiający lub przekazujący powierzchnię pod reklamę.

Za działalność dla celów VAT nie uznaje się natomiast:

  • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.4)) – czyli umowy o pracę, pracę nakładczą, stosunek służbowy, spółdzielczy stosunek pracy, pracy nakładczej;
  • z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. działalność wykonywana osobiście, w tym z umów zlecenie czy o dzieło), pod warunkiem, że z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 08-04-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz