VAT od środków trwałych

Zasadnicze znaczenie ma możliwość wystąpienia o przyspieszony zwrot podatku VAT związanego z zakupem środków trwałych.

standard na umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową VAT
180 dni  

60 dni - część tego podatku, jeżeli jest to uzasadnione sezonowością produkcji lub sezonowością wykonywanych usług, lub sezonowością skupu produktów rolnych.

60 dni - podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, związanego ze sprzedażą poza terytorium kraju, która byłaby opodatkowana, gdyby była dokonana w Polsce.

60 dni gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynika z:

 • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem płatności przelewem;
 • dokumentów celnych oraz decyzji organu celnego i zostały przez podatnika zapłacone;
 • WNT lub importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

W niektórych przypadkach zwrot VAT przysługuje na szczególnych zasadach.

Sprzedaż używanych środków trwałych

Zwolniona z podatku VAT jest dostawa towarów używanych pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Towarami używanymi są:

 • budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat;
 • pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Zwolniona z podatku VAT jest również dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (według przepisów nowej ustawy), jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi.

Roczne korekty VAT

Jeżeli środek trwały czy wartość niematerialna i prawna służy zarówno czynnościom opodatkowanym, jak i nieopodatkowanym, wówczas wystąpi obowiązek ustalenia proporcjonalnego odliczenia podatku VAT oraz składania rocznych korekt VAT.

Korekta polega na dostosowaniu odliczonego wstępnie podatku związanego ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną do faktycznej proporcji pomiędzy sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną występującej w poprzednim roku podatkowym

Korekta dotyczy:

 • towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji
 • gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy.

Korekta nie dotyczy jednak tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł. Powinny być one traktowane dla celów korekty VAT jak wydatki pozostałe.

Korektą objęte :

 • zakupy nieruchomości w ostatnich 10 latach podatkowych;
 • zakupy innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ostatnich 5 latach podatkowych.

Roczna korekta dotyczy odpowiednio: 1/10 oraz 1/5 wartości zakupionych towarów i usług.


Na przykład:
Kupiłeś samochód do firmy, o której mowa w przykładach. Przez kolejnych 5 lat będziesz dokonywał korekty wg proporcji ustalanych dla tego każdego kolejnego roku, w każdym roku w stosunku do 1/5 ceny samochodu.

Jeżeli w międzyczasie sprzedałeś środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (również nieruchomości), wówczas postępujesz tak, jakbyś nadal użytkował ten składnik majątku do końca ww. okresu. Jednak cały okres jeszcze nie skorygowany korygujesz w roku bieżącym (rozliczasz korekty odnoszące się do lat następnych już w roku bieżącym). I tak:

 • gdy sprzedaż była zwolniona z podatku lub nieopodatkowana, to ten następny okres związany jest z czynnościami zwolnionymi lub nieopodatkowanymi, nawet jeżeli wcześniej zakup związany był z czynnościami opodatkowanymi (częściowo);
 • gdy sprzedaż była opodatkowana, to ten następny okres związany jest z czynnościami opodatkowanymi, nawet jeżeli wcześniej zakup związany był częściowo z czynnościami zwolnionymi.

Roczną korektę VAT uwzględniach w deklaracji VAT-7 albo VAT-7K w rubryce 48 (środki trwałe) lub 49 (pozostałe wydatki).

Pamiętaj, że w roku następnym korygujesz odliczenia dokonane według proporcji szacunkowej według proporcji rzeczywistych obrotów, chyba że różnica pomiędzy proporcjami nie przekroczy 2%.

Uwaga ! Nowelizacja w ciągu roku

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT 1 czerwca 2005r. nowe przepisy, omówione na niniejszej stronie, mają zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych od tego dnia. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych po dniu 30 kwietnia 2004 r. lecz przed 1 czerwca 2005r., mają zastosowanie przepisy w brzmieniu poprzednio obowiązującym - w szczególności w odniesieniu do limitu różnicy nie powodującego obowiązku dokonania korekty.