Pracownicy i ZUS

Umowa o pracę

Wstępne badania lekarskie – zmiany od 1 kwietnia 2015 roku

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe przepisy regulujące zasady dokonywania wstępnych badań lekarskich pracowników. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 poz. 1662). Ustawa ta wprowadza największe zmiany w zasadach kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie przed podjęciem zatrudnienia.

W drodze nowelizacji z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich zwolnieni są:

  1. pracownicy przyjmowani do pracy u nowego pracodawcy na to samo stanowisko pracy w terminie 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy – pod warunkiem, że przedstawią nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badanie lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy w jego zakładzie pracy. Wyjątkiem będą pracownicy przyjmowani do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Istotną rolę odgrywa tu porównanie warunków pracy na nowym i poprzednim stanowisku pracy, dokonywane przez zatrudniającego pracodawcę – obowiązkiem jest porównywalność stanowisk i taki sam zakres badań koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
  2. Pracownicy przyjmowani do pracy ponownie u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko pracy bądź stanowisko pracy o takich samych warunkach pracy – w terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

Uwaga! Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, w warunkach pracy opisanych przez pracodawcę w skierowaniu na badanie lekarskie.

 

Bez zmian pozostał dotychczasowy katalog osób zobowiązanych do wykonania badań lekarskich przed podjęciem zatrudnienia. Mowa tu o:

  1. osobach przyjmowanych do pracy,
  2. pracownikach młodocianych, którzy zostali przeniesieni na inne stanowisko pracy, 3. pracownikach przeniesionych na inne stanowisko pracy, na którym znajduje się ryzyko oddziaływania czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika, lub na którym występują uciążliwe warunki pracy.

 

Iwona Maczalska,
Bankier.pl

  • data utworzenia: 30-12-2016
  • data modyfikacji: 30-12-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz