Pracownicy i ZUS

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie jest świadczeniem dokonywanym okresowo na rzecz zatrudnionego pracownika tytułem zapłaty za wykonaną pracę.

Wynagrodzenie za pracę jest:

  1. Świadczeniem obowiązkowym (pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie, i czasie określonym regulaminie pracy bądź innych przepisach prawa pracy),
  2. Świadczonym na rzecz pracownika (pracownik ma prawo do uzyskania wynagrodzenia za pracę wykonaną),
  3. Świadczeniem niezbywalnym (pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę),
  4. Świadczeniem okresowym (wynagrodzenie wypłacane jest okresowo, w terminie i czasie ustalonym przez strony).

Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, a także regulaminy wynagradzania oraz umowa o pracę. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 6 grudnia 2005 r. sygn. III PK 91/05 niektóre składniki wynagrodzenia za pracę mogą być określone w regulaminie wynagradzania pomimo, że pozostałe składniki tego wynagrodzenia reguluje zakładowy układ zbiorowy pracy obowiązujący w danym zakładzie pracy.

Warunki wskazane w układzie zbiorowym oraz regulaminie wynagradzania nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przewidziane w jego umowie o pracę. Innymi słowy mogą jedynie poszerzać uprawnienia pracownika do wypłacanego mu wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

 

Wynagrodzenie za pracę wykonaną

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Przez wykonaną pracę należy rozumieć spełnienie obowiązków ciążących na pracowniku, wynikających ze stosunku pracy, prowadzących do powstania spodziewanej przez pracodawcę korzyści. Należy zaznaczyć, że samo pozostanie w stosunku pracy nie rodzi prawa do wynagrodzenia. Jak zauważył SN w wyroku z dnia 31 maja 2001 roku sygn. I PKN 448/00 wykonywanie pracy społecznie, która nie wynika z obowiązków pracownika, nie jest pracą za którą przysługuje pracownikowi wynagrodzenie.

 

Wynagrodzenie za pracę niewykonaną

Kodeks pracy jasno wskazuje, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Są jednak przypadki w których przedmiotem wynagrodzenia jest także czas niewykonania pracy.

Pracownikowi, który był gotów do wykonywania pracy, lecz nie wykonał jej ponieważ doznał przeszkód z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli jednak składnik ten nie został wyodrębniony w trakcie określania warunków wynagradzania pracownikowi przysługuje 60 % wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości ustawowo wyznaczonego - minimalnego wynagrodzenia. Należy zaznaczyć, że w tym przypadku wynagrodzenie przysługuje jedynie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju w pracy. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie to nie przysługuje.

Okresy płatne obejmują również czas pozostania pracownika na urlopie wypoczynkowym, bądź w przypadku ważnych spraw rodzinnych i osobistych pozostania na urlopie okolicznościowym, a także pozostaniu na zwolnieniu chorobowym.

Iwona Karkus
Bankier.pl

  • data utworzenia: 16-10-2006
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: FANKA (21-11-2015 19:16:16)
Temat: PLACA ZA PRACE W NOCY
DLACZEGO PANIOM SPRZATAJACYM W SZPITALU NIE PLACI SIE DODATKOWO ZA PRACE W NOCY.
Dodaj swój komentarz