Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Zakładanie firmy

Przed rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej należy zdecydować:

 • o firmie (nazwie) działalności,
 • o przedmiocie prowadzonej działalności (PKD),
 • o formie prawnej,

Firmą przedsiębiorcy jest jego imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.Dopuszczalne jest zatem dodawanie do firmy elementów fantazyjnych, wskazujących na przedmiot działalności (np. Kwiaciarnia Róża), formę handlu (np. hurtownia, przedsiębiorstwo wielobranżowe), logo, skrót (np. KPG doradztwo Karol Vatowski), pseudonim, miejsce prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Nie ma znaczenia język firmy, dopuszczalne jest stosowanie nazewnictwa zagranicznego.

Firma musi być unikalna, musi zatem odróżniać się wystarczająco od innych firm przedsiębiorców działających na tym samym rynku (dopuszcza się natomiast funkcjonowanie tych samych firm na różnych rynkach, przez co rozumie się różne branże, przedmioty prowadzonej działalności, a nie wyłącznie zakres terytorialny ich działania). Firma zarejestrowana wcześniej ma pierwszeństwo korzystania przed tą zarejestrowaną później.

Firma nie może również wprowadzać w błąd co do prowadzonej działalności, czy zakresu podejmowanych czynności. Nie ma możliwości zbycia samej firmy (nazwy) przedsiębiorstwa. Istnieje jednak możliwość zbycia całego przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi jego nazwa (firma). Możliwe jest również korzystanie przez innego przedsiębiorcę z firmy drugiego przedsiębiorcy, co w praktyce przybiera bardzo często formę franszyzy, w której oprócz firmy przekazywane są umowa pakietową informacje dotyczące np. wystroju lokalu, receptury, know-how. Możliwy jest również handel prawami autorskimi w zakresie znaków fantazyjnych, które znajdują się w firmie przedsiębiorcy. Często bowiem po wybudowaniu na pewnym rynku określonej marki, może ona stanowić dużą wartość, stanowiącą wartość samą w sobie, a stanowiącą element firmy przedsiębiorstwa. Na podobnej zasadzie możliwe jest sprzedanie praw autorskich do domeny internetowej, wykorzystywanej przez firmę przedsiębiorcy.

Przy nabyciu przedsiębiorstwa możliwe jest prowadzenie go pod dotychczasową nazwą, chyba że w umowie zastrzeżono coś innego. Nabywca powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej. Podobnie w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki możliwe jest zachowanie tej samej firmy, ale za pisemna zgodą występującego. W przypadku śmierci – pisemną zgodę łącznie udzielają małżonek i dzieci zmarłego. Zgoda wymagana jest również przy kontynuowaniu działalności przez następcę prawnego.

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. W przypadku spółek i to nie tylko tych posiadających osobowość prawną niezbędne jest zawarcie w firmie elementu wskazującego na formę organizacyjną, w jakiej prowadzi się działalność. Szczegółowe zasady wskazuje tu ustawa – kodeks spółek handlowych. W obrocie gospodarczym nie ma obowiązku stosować pieczęci firmowej ani konta firmowego (istnieje natomiast obowiązek posługiwania się rachunkiem przedsiębiorcy przy płatnościach między przedsiębiorcami pow. 15.000 euro, co nie znaczy, że musi być to rachunek firmowy, gdyż może tę rolę pełnić prywatny rachunek przedsiębiorcy). W praktyce ich brak może okazać się uciążliwy.

Przedsiębiorca wpisany do ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Natomiast wprowadzając towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim:

 1. określających firmę przedsiębiorcy i jego adres;
 2. umożliwiających identyfikację towaru.

W przypadku sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

 1. firmy przedsiębiorcy;
 2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. siedziby i adresu przedsiębiorcy.

W zakresie przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien informacji szukać w rozporządzeniu w sprawie PKD oraz objaśnieniach w tym zakresie w niej zamieszczonych.

Rejestracja

Inna jest droga rejestracji osób fizycznych i spółek cywilnych , inna – spółek osobowych, czy osób prawnych.

 

Podmiot Rodzaj ewidencji Wniosek/Wnioski

Osoba fizyczna - przedsiębiorca

CEIDG

CEIDG-1, ZUS-ZUA/ZZA, VAT-R

Spółka cywilna

CEIDG

CEIDG-1, ZUS-ZUA/ZZA, VAT-R

Spółka jawna

KRS, rejestr przedsiębiorców

KRS-1, NIP-8, VAT-R.

Spółka partnerska

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo – akcyjna

Spółka z o.o.

Spółka akcyjna

Stowarzyszenie

KRS - rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej*

Organizacja pożytku publicznego

 

*Jeżeli podmiot typu stowarzyszenie lub OPP podejmuje również działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców w KRS, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

Bezpłatne SMS Opis
CEiDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 objaśnienia

 

W przypadku przedsiębiorców korzystających z CEiDG (Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), działalność gospodarczą będzie można zarejestrować w ewidencji zarówno samodzielnie przez Internet, jak i w urzędzie miasta i gminy. Wniosek CEiDG-1 stanowi równocześnie:

 • wniosek do GUS o numer REGON,
 • wniosek do Urzędu Skarbowego o numer NIP,
 • wniosek w sprawie wyboru formy księgowości (KPiR, pełna księgowość),
 • wniosek w sprawie wyboru formy opodatkowania (zasady ogólne, liniowe, karta podatkowa),
 • wniosek o wybór kwartalnej lub miesięcznej formy rozliczenia podatku dochodowego.

Od 1 grudnia 2014 r. podmiot podlegający zgłoszeniu w KRS nie będzie zobowiązany dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego w ZUS i GUS. Na podstawie danych ze zgłoszenia oraz z CRP-KEP, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) sporządzi dokumenty zgłoszeniowe płatnika, które do tej pory musiał on przedstawić samodzielnie:

 • ZUS ZPA - Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
 • ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.

Po utworzeniu konta płatnika składek obowiązkowe pozostanie zgłoszenie do ubezpieczeń  zatrudnionych osób i członków ich rodzin.

Podmiot podlegający wpisowi do KRS zmuszony będzie przekazać do organu skarbowego druk NIP-8, na którym przedstawi tzw. ,,dane uzupełniające”, wcześniej nieujawnione we wniosku KRS. Dane uzupełniające są to dane, którymi przedsiębiorca nie dysponował w momencie składania samego wniosku w KRS, a więc m.in. adres prowadzenia działalności gospodarczej, wykaz rachunków bankowych, czy też skrócona nazwa płatnika składek. Niezależnie od tego zobowiązany będzie dokonać zgłoszenia dla celów VAT (druk VAT-R, który od 1 stycznia 2015 r. nie będzie obligował do zapłaty 170 zł za poświadczenie jego złożenia).

W przypadku podlegającej rejestracji w KRS jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej, ich wspólnicy zobowiązani są dokonać dokonać zgłoszenia siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenie. Wspólnik powinien przekazać do ZUS:

- druk ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek),
- zgłoszenie siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona - druk ZUS ZUA (bądź ZUS ZZA).

Uwaga ! Co oprócz CEIDG-1

Łącznie z CEIDG-1 można doręczyć deklarację VAT-R, w której dokonuje się rejestracji dla celów VAT. W tym samym piśmie podatnik, chcąc zarejestrować się jako podatnik VAT-UE, lub wybrać inną preferencję w zakresie podatku VAT (kwartalne rozliczenie, mały podatnik, szczególne zasady marży) musi dodatkowo dokonać zgłoszenia wybierając w nim odpowiednie rubryki. VAT-R doręcza się łącznie z CEIDG-1 co oznacza, że nie trzeba dodatkowo wysyłać go do Urzędu Skarbowego. Niezależnie od wniosku, przedsiębiorca musi dokonać w ZUS zgłoszenia dla celów ubezpieczeń (złożyć w ZUS deklarację ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

Wniosek CEiDG-1 jest wolny od opłat. Od 1 stycznia 2015 r. od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT nie pobiera się opłaty (wcześniej - 170 zł).

Przymusowo wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Podobnie rejestracji poprzez CEIDG-1 dokonują spółki cywilne – w ich przypadku za przedsiębiorcę uważa się bowiem wspólników spółki, którzy niezależnie dokonują rejestracji, a umowę traktują jako dodatkowy element rejestracyjny.

Rejestracji w CEiDG należy dokonać nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Możliwe jest natomiast złożenie wcześniej wniosku wskazującego na późniejszy termin rozpoczęcia prowadzenia firmy. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rozpoczęcie działalności przed dniem złożenia wniosku powoduje, że przedsiębiorca faktycznie nie dopełnia czynności rejestracyjnych.

Uwaga!

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie to samo co, dokonywanie czynności wstępnych, związanych z podjęciem w przyszłości tej działalności. Podatnik mając zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, może przed jej rejestracją nabywać towary i usługi niezbędne w początkowym etapie jej prowadzenia. Z tytułu takich czynności podatnik posiada prawo rozliczenia kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia podatku VAT.

Wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego)

Pierwszą czynnością w przypadku osoby prawnej lub spółki osobowej podlegającej wpisowi do KRS powinno być zawarcie umowy spółki. Po jej zawarciu możliwe jest nadanie sp. z o.o. oraz s.a. statusu spółki w organizacji.

W przypadku wpisu do KRS zgłoszenia dokonać należy w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności podmiotu. Do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca dołącza w szczególności umowę spółki. Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru dołącza się uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta.

Spółki z o.o. i akcyjne mają możliwość działać jako „spółka w organizacji”, co oznacza że nie wystąpił jeszcze fakt zarejestrowania podmiotu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki.

Podmioty w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego, w której wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.

Do 1 grudnia 2014 r. rejestracja elektroniczna lub przy wniosku o rejestrację sp. z o.o. w systemie zgłoszenia do 24 godzinnego rozpatrzenia wniosku, zobowiązywała do samodzielnego występowania do organów ZUS, US, GUS, a nie poprzez złożenie wniosku w jednym okienku. Od 1 grudnia 2014 r. zgłoszenia dokonuje się wyłącznie na druku KRS i procedura osobnego zgłaszania ograniczona jest do minimum - druków NIP-8, VAT-R.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 02-09-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Piotrr (16-02-2017 13:28:32)
Temat: logo firmy
Nie można też zapomnieć po założeniu firmy o profesjonalnym projekcie logo i innych materiałach graficznych. Osobiście mogę polecić firmę http://www.nlogo.pl
Dodaj swój komentarz