Pracownicy i ZUS

Urlop macierzyński - Pracownicy i ZUS

Zasiłek macierzyński

Pracownicy - matce posiadającej prawo do świadczeń chorobowych przysługuje zasiłek macierzyński za okres przebywania na urlopie macierzyńskim. Zasady jego przyznawania regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2010 nr 77 poz 512).

 

Wniosek  SMS Opis wniosku
ZAS-54 Wniosek o zasiłek macierzyński
ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres
ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek

 

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego bądź urlopu wychowawczego:

 1. urodziła dziecko,
 2. przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia (w przypadku dziecka w stosunku do którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia) - i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 3. przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej), a w przypadku dziecka w stosunku do którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia.

 

Uwaga! Prawo do zasiłku macierzyńskiego w przypadku ustania ubezpieczenia chorobowego

Zasiłek macierzyński przysługuje również po ustaniu ubezpieczenia chorobowego w razie urodzenia się dziecka - jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

 • w skutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • w skutek naruszenia przepisów prawa, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.

W obu przypadkach zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego przypadającego po porodzie.

Ubezpieczonej pracownicy – matce, z którą rozwiązano stosunek pracy w skutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia – przysługuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu.

W przypadku ubezpieczonej pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony bądź na czas wykonywania określonej pracy – której stosunek pracy przedłużono do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia wynikającego z przedłużonego stosunku pracy.

Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. Wówczas pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego może wykorzystać ubezpieczony ojciec dziecka. Wypłatę zasiłku po zaistnieniu powyższych przypadków zmniejsza się o okres wcześniejszej wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej matce dziecka.

Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego posiada wówczas ojciec dziecka przez okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także okres urlopu rodzicielskiego pod warunkiem jednak, że to on, a nie matka dziecka korzysta z urlopu.

 

<< Więcej o uprawnieniach ojca związanych z narodzinami dziecka


 


Ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi rodziny przysługuje zasiłek rodzicielski również w przypadku:

 1. śmierci matki dziecka lub,
 2. porzucenia dziecka przez matkę

- pod warunkiem, że przerwą zatrudnienie lub działalność zarobkową w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Roczny okres pobierania zasiłku macierzyńskiego

Po zmianach przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 maja 2013 roku (Dz.U. 2013 poz. 675)  zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko za okres urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego), czy dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego), lecz także za okres urlopu rodzicielskiego. Okres pobierania w zależności od wykorzystanego urlopu wynosi:


a) Podstawowy urlop macierzyńskiego:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie


b) Dodatkowy urlop macierzyński:

 • do 6 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka,
 • do 8 tygodni w przypadku urodzenia się dwojga lub więcej dzieci.


c) Urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni (niezależnie od liczby dzieci)

 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

W zależności od terminu złożenia wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński wynosi:

 • 60% podstawy wymiaru - gdy wniosek o przyznanie urlopu rodzicielskiego zostanie złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu,
 • 80% podstawy wymiaru - jeżeli pracownica w terminie 14 dni po porodzie wystąpi z wnioskiem o skorzystanie z pełnego wymiaru przysługujących jej urlopów z tytułu macierzyństwa, czyli bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wykorzysta dodatkowy urlop macierzyński (bądź urlopu dodatkowego na warunkach urlopu macierzyńskiego), a następnie zaraz po nim urlop rodzicielski,
 • 100% podstawy wymiaru - w przypadku braku wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego. 100% zasiłek macierzyński obowiązuje wówczas przez cały okres trwania podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego a także okres urlopu ojcowskiego.

 

Pobierz wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub
udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzcielskiegoIwona Karkus
Piotr Szulczewski
VAT.pl

 • data utworzenia: 14-06-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz