Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Zawieszenie działalności

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Zawieszenia dokonać może wyłącznie taki przedsiębiorca, który prowadzi działalność i jednocześnie nie zatrudnia pracowników – osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Uwaga ! Pracownik a zawieszenie

Umowy zlecenie i dzieło powinny również zostać rozwiązane – nie ma bowiem możliwości, by w okresie zawieszenia prowadzić działalność gospodarczą, czego wyrazem byłoby również wykonywanie jej poprzez zatrudnione osoby. Wyjątkowo – gdy umowy zlecenie czy o dzieło zawierane są cele zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Te umowy mogą obowiązywać również w czasie zawieszenia działalności, a nawet mogą być zawierane w trakcie zawieszenia (np. zawarcie zlecenia z osobą odpowiedzialną za odśnieżanie dachu magazynu firmy w czasie zawieszenia działalności na okres zimy).

Wniosek o zawieszenie i wznowienie działalności nie podlega opłatom skarbowym. Przedsiębiorca nie będzie zatem musiał płacić za zawieszenie lub wznowienie działalności.

 

Bezpłatne SMS Opis
CEiDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 objaśnienia

 

Uwaga!

Podstawowym dokumentem, jaki musi złożyć podatnik chcąc zawiesić działalność jest CEiDG-1 – wskazując, że dokument traktuje jako aktualizacja wcześniej składanego wniosku w sprawie rejestracji działalności gospodarczej. CEiDG-1 będzie drukiem właściwym również dla przedsiębiorców, którzy rejestracji dokonywali jeszcze przed wprowadzeniem CEiDG-1 do użycia (czyli przed rozpoczęciem deregulacji). CEiDG-1 jest wnioskiem zintegrowanym do wszystkich urzędów – nie trzeba składać kolejnych pism w tym zakresie do US – w tym również w zakresie podatku VAT, do ZUS i do GUS.

Z prawa do zawieszenia działalności można korzystać wielokrotnie. Przedsiębiorca nie jest w tym zakresie ograniczony żadnymi zasadami. Zatem dopuszczalne jest wznowienie działalności na jeden dzień celem kolejnego okresu zawieszenia.

Zawieszenie może dotyczyć samozatrudnionych lub wspólników spółki cywilnej lub też członków innych podmiotów prawnych. Nie ma możliwości, by w spółce cywilnej zawieszenie objęło tylko część wspólników, musza go dokonać wszyscy członkowie jednocześnie. Możliwe jest natomiast wystąpienie wspólnika z takiej spółki, a następnie zawieszenie przez niego działalności gospodarczej. To samo tyczy się prowadzenia przez jedną osobę działalności w wielu formach – możliwe jest zawieszenie działalności w każdej z tych form.

W przypadku uczestniczenia podatnika w kilku spółkach cywilnych, zawieszenie działalności może obejmować część z tych spółek. Możliwe jest zatem, by przedsiębiorca prowadząc działalność, zawiesił czynności związane z konkretną formą, w której jest ona prowadzona, natomiast w innej formie działał nadal.

Zawieszenie niesie daleko posunięte skutki w sferze prowadzenia firmy – przedsiębiorca:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Uwaga! Nie zapomnij wznowić

Przedsiębiorca nie może zapomnieć o wznowieniu działalności. Ciąży na nim formalny obowiązek złożenia pisma w sprawie wznowienia. W przeciwnym przypadku działalność po 24 miesiącach zostanie automatycznie wykreślona z rejestrów. Patrząc na to z innej strony – po 24 miesiącach zawieszenia, jeżeli przedsiębiorca nie zgłosi wznowienia, organy nie mogą naliczać mu podatków lub składek ZUS w taki sposób, jakby działalność została ponownie wznowiona.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 13-08-2008
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Roman (27-04-2017 13:28:36)
Temat: Koszty uzyskania przychodów i strata
W PIT36 przy zerowych przychodach i ponoszeniu kosztów uzyskania przychodów mamy stratę ,którą można rozliczyć tylko w 50% za dany rok ,
Dodaj swój komentarz