Ostatnie zmiany przepisów w zakresie podatku VAT

Zmiany podatku VAT obowiązujące od 1 października

Dostawa na rzecz OPP

Z początkiem października zmianie ulega część przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany wiążą się ze zwolnieniem z VAT dostawy towarów spożywczych dokonywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego ...

Kwartalne rozliczenia podatku

Z początkiem października zmianie ulega część przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany wiążą się m.in. z dokonywaniem dostaw towarów wrażliwych przez podatników stosujących kwartalne metody rozliczeń ...

Zmiany podatku VAT obowiązujące od kwietnia 2013

Dokumentowanie sprzedaży paragonem fiskalnym

Każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, której przeprowadzenie nie korzysta ze zwolnienia z ewidencji na kasie, powinna być dokumentowana paragonem, który zostanie wydany kupującemu ...

Zmiany podatku VAT, PIT, CIT obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku

Mały podatnik 2013

Zasady rozliczeń podatku VAT w przypadku podatnika, który wybierze tę formę opłacania podatku VAT ulegną zmianie z dniem 1 stycznia 2013 r. ...

Leasing 2013

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza od dnia 1 stycznia 2013 r. zmiany w zakresie rozliczania umów leasingu ...

Zwrot VAT zabezpieczeniem bankowym - zmiany 2013

Od 2013 r. zwrot VAT można będzie traktować jako formę zabezpieczenia kredytu bankowego. Podatnik ma prawo złożyć upoważnienie organowi podatkowemu, by ten zwrotu podatku nie dokonywał bezpośrednio na jego rachunek, lecz przekazywał go na rzecz banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ...

Niższe limity zwolnień z kas fiskalnych w 2013 roku

Od stycznia 2013 roku zastosować należy nowe, niższe limity zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych. Wszystko to za sprawą rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnień z kas fiskalnych ...

Faktury 2013 – zasady wystawiania

Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie wystawiania faktur VAT - wynikająca bezpośrednio z przepisów zmienionej ustawy o podatku VAT ...

Faktura wewnętrzna - zmiany VAT styczeń 2013

Od stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych. Brak obowiązku ich wystawiania nie oznacza, że podatnik nie może ich wystawiać – można bowiem kontynuować dotychczasowe zasady wystawiania dokumentów wewnętrznych dla celów księgowych ...

Faktury VAT uproszczone - zmiany od stycznia 2013 r.

Zmiany dotyczące faktur VAT uproszczonych obowiązują od 1 stycznia 2013 r. Jeżeli cała wartość faktury (w kwocie brutto) nie przekroczy 450 zł lub 100 euro, możliwe jest wprowadzenie w fakturze mniejszej ilości informacji ...

Faktury korygujące 2013

Od stycznia 2013 r. faktury korygujące wystawia się według nowych, zmienionych zasad. Faktura korygująca może być wystawiana dla konkretnej czynności lub zbiorczo dla wielu czynności, objętych wieloma fakturami wystawianymi w danym okresie ...

Nota korygująca 2013

Zmiany w zakresie wystawiania not korygujących dotyczą przede wszystkim formy akceptacji treści noty korygującej przez wystawcę korygowanej faktury ...

Duplikat faktury 2013

Od stycznia 2013 r. duplikaty faktur wystawić można nie tylko bazując na kopii przechowywanej u sprzedawcy, ale również na podstawie oryginału faktury, znajdującego się u nabywcy towaru lub usługi ...

Faktura zaliczkowa 2013

Od stycznia 2013 r. inaczej niż dotychczas dokumentować należy otrzymanie kwoty całości lub części należności. Zmianie uległy zasady wystawiania faktur zaliczkowych ...

  • data utworzenia: 12-12-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz