Ostatnie zmiany przepisów w zakresie podatku VAT

Zmiany podatku VAT, które weszły w życie w 2014 roku

VAT 2014: Import usług

Zmiany w VAT warto przeanalizować również w przypadku importu usług i dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca ...

VAT 2014: Komis

Zmianie podlegają zasady rozliczania umów komisu. Zasada szczególna obejmować będzie jedynie dostawę towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu. Zmianie ulega również termin ...

VAT 2014: Zasada ogólna rozliczania VAT

W 2014 r. zmienia się zasada, zgodnie z którą przy większości transakcji rozpoznawano podatek VAT w dacie wystawienia faktury, przy czym nie później niż 7 dni od dnia wydania towarów lub wykonania usługi ...

Czynności biegłych sądowych

W 2014 r. obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym powstaje w dacie otrzymania całości lub części zapłaty ...

Podstawa opodatkowania – import towarów 2014

W przypadku importu towarów podstawę opodatkowania opiera się o wartość ustaloną na podstawie przepisów celnych. Podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło ...

Faktury: zmiany 2014

Zmiany w zasadach wystawiania faktur widoczne będą nie tylko od stycznia 2013 r., ale również od stycznia 2014 r. Zmianie ulegają głównie terminy, w jakich możliwe będzie wystawianie faktur VAT ...

Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT - zmiany 2014

Od 1 kwietnia 2014 roku zmianie ulegają zasady, na jakich dokumentowane muszą być czynności opodatkowane. Po stronie nabywcy towarów lub usług zmniejsza się zakres dokumentów, które mogą ograniczyć prawo odliczania ...

  • data utworzenia: 24-12-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz