Wskaźniki
Pomoc eksperta

ZUS


Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 roku

 

Poniższe kwoty obliczone zostały na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2013 poz. 1028).

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2014
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 661,92 zł 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
01-12.2014 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2247,60 zł 3004,48 zł 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł 43,38 zł 270,40 zł 55,07 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

 

987,39 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1042,46 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

33,71 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

 

 

Składki ZUS przedsiębiorców w 2015 roku


Prognozowane przeciętne wynagrodzenie zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok ma wynieść 3959 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% wspomnianej kwoty a wiec 2375,40 zł. Szczegółowy wykaz składek ZUS jakie będą obowiązywały w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2015
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 699,56 zł 757,76 zł *dane dostępne w styczniu 58,20 zł
01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2375,40 zł *dane dostępne w styczniu 2375,40 zł 463,68 zł 190,03 zł 58,20 zł 45,85 zł *dane dostępne w styczniu 58,20 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

* dane dotyczące wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne będą dostępne w styczniu


35,63 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

 

UWAGA!! Kwoty obliczone zostały na podstawie prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, wskazanej w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Zgodnie z procedurą ustalania minimalnej podstawy składek ubezpieczeniowych kwota ta powinna zostać ogłoszona w obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski" do końca 2014 roku. W związku z powyższym należy śledzić, czy prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia nie ulegnie zmianie.

 

Płatności składek ZUS przypadają:

  • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
  • do 15 dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5'000 złotych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 45, poz. 391 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz.1001)

Komentarze

Autor: Ja (12-09-2014 10:00:17)
Temat: Dlaczego mam płacić większy ZUS?
Pytam się dlaczego mam płacić większy ZUS? Obroty spadają. Dochód niewielki. A często i strata. Dlaczego więc Polski mikroprzedsiębiorca ma płacić większy haracz? Czy to nie gnębienie mikroprzedsiębiorców? Niech...pokaż całą treść
Pytam się dlaczego mam płacić większy ZUS? Obroty spadają. Dochód niewielki. A często i strata. Dlaczego więc Polski mikroprzedsiębiorca ma płacić większy haracz? Czy to nie gnębienie mikroprzedsiębiorców? Niech każdy płaci odpowiednią stawkę do osiąganych - swoich dochodów. Po jakie licho ten podział haraczu dla ZUS na poszczególne stawki? I tak ta instytucja jest finansowana z budżetu. Tak więc ustalcie Rządzący jeden wskaźnik opodatkowania: jeden jedyny - od FAKTYCZNYCH DOCHODÓW. Jak ktoś zarabia dużo to składka ZUS zostaje mu ograniczona. A po co? Ten najmniejszy płaci najwięcej. Bo płaci znacząco ponad swoje dochody. Udział ZUS-u w kosztach mikroprzedsiębiorcy to od 40 do ponad 60% dochodów!!! A w niektórych miesiącach (obniżonej koniunktury) nawet przekraczający dochody. Posłowie Wam ciepło na swoich posadkach bo od Waszych wynagrodzeń liczony jest haracz płacony przez cały naród. Niestety ta krowa już zipie. O czym świadczy odchodzenie wielu do czarnej strefy i exodus za granicę. zwiń
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz