Podatek VAT

Kasy fiskalne

Zwolnienia podstawowe 2015

Konieczność instalacji kasy fiskalnej opóźnia lub eliminuje szeroki zestaw zwolnień.

By sprawdzić czy zwolnienie dotyczy danej działalności należy na początku upewnić się, czy podatnik nie wykonuje czynności zobowiązujących do ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży (całości obrotu).

Jeżeli czynności te nie są wykonywane, podstawowym zwolnieniem, z którego korzysta podatnik związane jest z wartością obrotu wykonywanego na rzecz osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

Do limitu obrotu nie wlicza się zatem czynności dokonywanych na rzecz innych podatników. Do limitu wlicza się natomiast sprzedaż dokumentowaną fakturami na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, chyba że cała sprzedaż podatnika będzie dokumentowana w sposób szczególny, np. w związku z całą sprzedażą w systemie wysyłkowym lub w związku ze liczbą faktur w roku podatkowym nie przekraczającą limitów.

Podatnik korzystać będzie ze zwolnienia z tytułu obrotów, jeśli w roku poprzedzającym dany rok nie osiągnął już limitu obrotów – 20 tys. zł. Jeśli limit został już przekroczony, w danym roku ma on obowiązek przeprowadzać ewidencję na kasie fiskalnej.

Jeśli obrót roku poprzedniego był niższy niż 20 tys. zł i wcześniej nie powstał obowiązek ewidencjonowania na kasie – obowiązek stosowania kasy fiskalnej wystąpi dopiero w chwili przekroczenia w roku podatkowym obrotu 20 tys. zł (do tego momentu podatnik korzysta ze zwolnienia z tytułu wielkości obrotów). Obowiązek rozpoczęcia ewidencji poprzez kasę nie następuje od razu, z chwilą przekroczenia tego limitu, lecz traci moc dopiero po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł

 

Przykład:
Kowalski dnia 13 lutego 2015r. osiągnął obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności – 20 tys zł. Od 1 maja 2015 r. ma on obowiązek instalować kasę fiskalną.

Zwolnieniu podlegają czynności:

  • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
  • podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;
  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:
    • za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
    • za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

             - będzie wyższy niż 80%.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 25-02-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Włodek (29-07-2015 09:43:41)
Temat: bzdury
Panie Szulczewski, czytasz pan to, co Pan napisałeś? Np. tu:"Obowiązek rozpoczęcia ewidencji poprzez kasę nie następuje od razu, z chwilą przekroczenia tego limitu, lecz traci moc dopiero po...pokaż całą treść
Panie Szulczewski, czytasz pan to, co Pan napisałeś? Np. tu:"Obowiązek rozpoczęcia ewidencji poprzez kasę nie następuje od razu, z chwilą przekroczenia tego limitu, lecz traci moc dopiero po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł"zwiń
Dodaj swój komentarz