Podatek VAT

Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Kasy fiskalne

Zwolnienia podstawowe 2014

Konieczność instalacji kasy fiskalnej opóźnia lub eliminuje szeroki zestaw zwolnień.

By sprawdzić czy zwolnienie dotyczy danej działalności należy na początku upewnić się, czy podatnik nie wykonuje czynności zobowiązujących do ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży (całości obrotu).

Jeżeli czynności te nie są wykonywane, podstawowym zwolnieniem, z którego korzysta podatnik związane jest z wartością obrotu wykonywaną na rzecz osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

Do limitu obrotu nie wlicza się zatem czynności dokonywanych na rzecz innych podatników. Do limitu wlicza się natomiast sprzedaż dokumentowaną fakturami na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, chyba że cała sprzedaż podatnika będzie dokumentowana w sposób szczególny, np. w związku z całą sprzedażą w systemie wysyłkowym lub w związku ze liczbą faktur w roku podatkowym nie przekraczającą limitów.

Podatnik korzystać będzie ze zwolnienia z tytułu obrotów, jeśli w roku poprzedzającym dany rok nie osiągnął już limitu obrotów – 20 tys. zł. Jeśli limit został już przekroczony, w danym roku ma on obowiązek przeprowadzać ewidencję na kasie fiskalnej.

Jeśli obrót roku poprzedniego był niższy niż 20 tys. zł i wcześniej nie powstał obowiązek ewidencjonowania na kasie – obowiązek stosowania kasy fiskalnej wystąpi dopiero w chwili przekroczenia w roku podatkowym obrotu 20 tys. zł (do tego momentu podatnik korzysta ze zwolnienia z tytułu wielkości obrotów). Obowiązek rozpoczęcia ewidencji poprzez kasę nie następuje od razu, z chwilą przekroczenia tego limitu, lecz traci moc dopiero po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
w latach 2013-2014

 

Przykład:
Kowalski dnia 13 lutego 2013r. osiągnął obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności – 20 tys zł. Od 1 maja 2011 r. ma on obowiązek instalować kasę fiskalną.

Zwolnieniu podlegają czynności:

  • podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł - zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł;
  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł - liczyć należy zatem proporcję w stosunkudo ilości dni, przez które wykonywane są czynności - zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł,
  • podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80% - zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80%, a w przypadku podatników którzy na skutek utraty zwolnienia dot 80% obrotów obowiązani byliby do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu więcej niż 5000 kas, zwolnienie traci moc po upływie roku, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80%.
  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności, a w przypadku gdy przewidywany okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy - przewidywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80% -zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres w przypadku podatników rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w pierwszym półroczu roku podatkowego, u których udział procentowy obrotu w okresie pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności jest równy albo niższy niż 80%, natomiast w przypadku rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w drugim półroczu roku podatkowego, u których udział procentowy obrotu będzie do końca roku podatkowego równy albo niższy niż 80%, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego.

Pozostały zakres zwolnień w 2012 r.

Pozostały zakres zwolnień dotyczy:

  • 80% czynności zwolnionych

Zwalnia się z instalowania kas podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności i rolników ryczałtowych, był wyższy niż 80 %.

Kontroli przekroczenia wskaźnika 80% dokonuje się w systemie półrocznym. Obowiązek ewidencjonowania powstanie po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia.

W przypadku, gdy podatnik po utracie zwolnienia zobowiązany byłby do instalacji więcej niż 5000 kas fiskalnych, zwolnienie traci moc po upływie dwóch lat, licząc od końca półrocza, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia.

Zasadę tę stosować należy również do podatników rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu roku podatkowego, jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania z załącznika, w obrotach ogółem podatnika z na rzecz osób fizycznych i rolników będzie w okresie pierwszych sześciu miesięcy działalności równy albo niższy niż 80 %.

Przykład:

Podatnik w pierwszym półroczu osiągnął obrót:

Z tytułu działalności wynajmu własnej nieruchomości w całym zakresie dokumentowanego fakturami – 40 tys. zł

Z tytułu prowadzenia sklepu spożywczego – 25 tys. zł

Przekroczył limit 80% (najem stanowi mniej niż 80% ogólnego obrotu w danym roku). Od 1 września podatnik zobowiązany jest zainstalować kasę fiskalną.

Odpowiednio zwalnia się podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2010 r. sprzedaż, o której mowa w poz. 1-32 załącznika, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności, do zrealizowania do końca roku, w którym rozpoczęto wykonywanie sprzedaży, będzie wyższy niż 80 %.

 

Do końca kwietnia 2011 r.

Do dnia 30 kwietnia 2011 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej:

a)  czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

b)  podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli w 2010 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", był wyższy niż 70 %,

c)  podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania w zakresie działalności wymienionej:

–  w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84 i 92-95, w części V w lp. 3 i 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1 i 2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka, –  w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w tiret pierwszym.

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, w przypadku:  

 1)   zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie lub

  2)   niedotrzymania warunku zwolnienia - tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2011 r. kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 25-02-2005
  • data modyfikacji: 31-12-2014

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Nie trać czasu i paliwa na wizyty w urzędzie skarbowym!
Bezpłatny program bezbłędnie wypełni za ciebie deklaracje,
które sprawnie i bezpiecznie wyślesz przez Internet!


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj